โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                          ประวัติโรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)

                  โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๙ ตามข้อตกลงของ  ดร.ก่อ   สวัสดิพานิช  อธิบดีกรมสามัญศึกษาขณะนั้น  นายเทพ   ทิมาตฤกะ             นายอำเภอสตึกและนายสุรวุฒิ   บุญญานุศาสตร์   ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง  สามท่าน   ที่ดำรงตำแหน่งในสมัยนั้น  ได้มีข้อตกลงดังนี้

                  ดร. ก่อ   สวัสดิพานิช  อธิบดีกรมสามัญศึกษา มีความเห็นในช่วงการตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตึก ว่า โรงเรียนมีบริเวณคับแคบเกินไป คือมีพื้นที่ ๑๖  ไร่ ไม่เพียงพอที่จะขยับขยายในอนาคตได้    โรงเรียนควรย้ายไปที่แห่งใหม่ที่กว้างขวางกว่านี้ท่านจึงได้ปรึกษากับนายเทพ ทิมาตฤกะ นายอำเภอสตึก  นายอำเภอสตึกให้ความเห็นว่า  มีที่สาธารณะอยู่ประมาณ  ๑,๒๐๐  ไร่  ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ   ๔  กิโลเมตร  พอจะดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนแห่งใหม่ได้   จึงนำเรื่องไปปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และมีความเห็นด้วย  จึงได้ออกหนังสือสำคัญของจังหวัด ลงวันที่  ๑๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๑๔  มอบที่สาธารณะจำนวน  ๔๐๐  ไร่   ให้กับกรมสามัญศึกษาดำเนินการสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ต่อไป

                  ส่วนอาคารเรียนหลังเก่าและอาคารประกอบพร้อมที่ดิน  ๑๖  ไร่   มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อตั้งโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น โดยแยกครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสตึก   ในขั้นแรกได้เปิดเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านสตึก  และต่อมาได้แยกเป็นเอกเทศ  

  โดยตั้งชื่อว่า “ประชาอนุสรณ์” เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๓๓๙  คน  เป็นนักเรียนชาย  ๑๖๐  คน  เป็นนักเรียนหญิง จำนวน  ๑๗๙ คน                 มีครูทั้งสิ้น   ๑๐  คน   คือ

                  ๑.   นายพรหมมา     พันธุ์พินิจ                      รักการในตำแหน่งครูใหญ่

                  ๒.  นายทองอินทร์   วงศ์กล้า                          ผู้ช่วยครูใหญ่

                  ๓.   นายประเสริฐ   เจริญรัมย์

                  ๔.   นายสมเดช   แก้วสุข

                  ๕.   นางพรหมณี   สุขมาก

                  ๖.    นางฉวีวรรณ   พันธุ์มุง

                  ๗.   นายสมบูรณ์   วงศ์กล้า

                  ๘.   นางบุญเติม   พบสุข

                  ๙.   นางนารี   ดวงแก้ว

                  ๑๐.   นางลัดดาวรรณ   บัณฑิตพานิชชา

                  ต่อมาเมื่อวันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๒๕  นายพรหมา  พันธุ์พินิจ   ได้ลาออกจากราชการ   และนายเฉลิม  วรรณสุทธิ์  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ถึง              วันที่  ๒๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๒๕   ทางราชการจึงได้แต่งตั้งนายนิพนธิ์  มนตรีโพธิ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสตึก  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนประชาอนุสรณ์  ขณะนั้นมีครูทั้งสิ้น  ๒๔  คน

                  ต่อมานิพนธิ์   มนตรีโพธิ์  ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๓๐  

  ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้ นายวสันต์  โพธิบัติ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เมื่อวันที่   ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๓๐ และต่อมาได้ปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจากนั้น                        นายวสันต์  โพธิบัติ ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่  ๓๐  กันยายน   พ.ศ.๒๕๔๐ ทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แต่งตั้งให้  นายอำนวย   เมิดไธสง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอนุสรณ์  ตั้งแต่วันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๔๐  และได้ลาออกจากราชการ  เมื่อวันที่   ๑  เมษายน  ๒๕๔๗  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายสมพร  บุ้งทอง  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๔๗  จนถึงปัจจุบัน

                  เมื่อวันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประกาศให้โรงเรียนประชาอนุสรณ์  เป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล  ตามนโยบายคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)”  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

                                                             

   

   

  ......................................

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:43:44 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางเพลินจิตร นัดกล้า
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพิกุลทอง โสดก

 • นางดวงพร เอกวารีย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,912
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681026 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนีย์ กลางสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0878733484 อีเมล์: kruthassanee_25@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]