โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  ( MISSION )

  ๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

        มีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของโรงเรียน

  ๒. จัดระบบการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ผู้เรียนสามารถ 

        อ่านออก เขียนได้  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดคำนวณ

  ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และน้อมนำหลัก

         ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียน

  ๔. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

  ๕.  จัดหา และผลิตสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ทันสมัยและเพียงพอ

  ๖.  รักษ์สิ่งแวดล้อม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:43:44 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางเพลินจิตร นัดกล้า
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอาทิตยา กาดนอก

 • นางวัชรี คณะมะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,908
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681026 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนีย์ กลางสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0878733484 อีเมล์: kruthassanee_25@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]