โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •                ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลสตึก (ประชาอนุสรณ์) จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร อ่านออก เขียนได้ มีทักษะในด้านคิดคำนวณ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ มีคุณธรรมนำความรู้ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักประชาธิปไตย   เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 18:43:44 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางเพลินจิตร นัดกล้า
  • แนะนำบุคลากร

  • นางชนาธิป ทองบ่อ

  • นางดวงพร เอกวารีย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,911
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681026 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนีย์ กลางสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0878733484 อีเมล์: kruthassanee_25@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]