โรงเรียนบ้านโคกก่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            1. บริหารองค์กรโดยองค์คณะใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Best Management)ให้บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

            2. บริหารจัดการเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน(ครบทั้งสามด้าน ได้แก่  K (สาระ)   P (กระบวนการ)  A (คุณลักษณะ) สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร สืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆได้หลากหลาย

            3. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน

            4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

            5. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสุขนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียนทั้งกายและใจ พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน

            6. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้

            7. ปลูกฝังให้นักเรียนรักความเป็นไทย และช่วยสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า

   

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
  2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีมารยาท
  4. นักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุขจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความพอเพียง
  5. ผู้ปกครองพึงพอใจในการให้บริการและการจัดการเรียนรู้
  6. ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้สื่อช่วยสอนอย่างเหมาะสม
  7. ผู้บริหาร บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  8. ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม
  9. พัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้การใช้สื่อการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  10. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-13 09:25:28 น.

โรงเรียนบ้านโคกก่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: kokkongschool58@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Saranya Louwareekit โทรศัพท์: 0918349505 อีเมล์: npk2526@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]