โรงเรียนบ้านโคกก่อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • โรงเรียนบ้านโคกก่อง  จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้   พัฒนาครูในการจัดการศึกษา    ส่งเสริมภูมิปัญญาและการมีส่วนร่วมของชุมชน   นักเรียนดำรงตนเป็นคนดี  

  คนเก่งของสังคม

  ปรัชญาโรงเรียน :

      สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำชุมชน

  คติพจน์ของโรงเรียน “สุวิชชา จรณสัมปันโน โส เสฏโฐ มนุสเสส”

       (ผู้รู้ดีและปฏิบัติดีเป็นผู้เจริญ)

  สีประจำโรงเรียน  แดง-ขาว

  อัตลักษณ์ของโรงเรียน “ยิ้มง่าย  ไหว้งาม”

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน “โรงเรียนรักษ์ภาษา"


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-13 09:25:28 น.

โรงเรียนบ้านโคกก่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: kokkongschool58@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Saranya Louwareekit โทรศัพท์: 0918349505 อีเมล์: npk2526@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]