• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)
        โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)  ตำบลสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2491 โดยมีนายพิณ  พงษ์สวัสดิ์ ศึกษาธิการอำเภอสตึกเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งแรกอยู่ในความ อุปการะของคณะกรรมการอำเภอสตึก โดยตั้งชื่อว่า  โรงเรียนประชาบาลตำบลสตึก11  ดำรงอยู่ด้วยงบประมาณการประถมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ วันเปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียน  75  คน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป. 1  ถึงชั้น ป. 4  โดยมี นายพรหมา  พันธ์พินิจ  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมาในปีพ.ศ.  2497  ทางราชการได้แต่งตั้งนายประดิษฐ์  โพธิ์เงิน  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  พ.ศ. 2520  ทางราชการแต่งตั้ง นายวสันต์ โพธิบัติ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่เมื่อ   วันที่  27  กันยายน  พ.ศ.2526 ในปีการศึกษา  2527  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก และขยายเป็น  2  ห้องเรียนในปการศึกษา  2536  ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาใน  ปีการศึกษา 2540 เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ใน ปีการศึกษา 2539   ตั้งอยู่ 123 บ้านหนองเกาะพัฒนา  หมู่ที่  14  ตำบลสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ในเนื้อที่จำนวน 17 ไร่ 3 งาน  64  ตารางวา ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ  เป็นโรงเรียนขนาดกลางในกลุ่มโรงเรียน ตำบลสตึก  ห่างจาก อำเภอสตึก ประมาณ  2.7  กิโลเมตร
  สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
  ข้อมูลทั่วไป       
        โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)  ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มี เนื้อที่ 17 ไร่  3  งาน  64  ตารางวา
  เขตบริการของโรงเรียน
  โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง) ตำบล สตึก อำเภอ สตึก จังหวัด บุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ เปิดสอน ตั้งแต่ ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี เนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา
  โรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้านติดถนนใหญ่สายอำเภอสตึก - อำเภอห้วยราช   การสัญจรไปมาและการติดต่อราชการสะดวก การจัดการศึกษาได้มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอยู่เสมอ ลักษณะของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่มีประชากรประมาณ 3,500 คนประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวนยางพารา ค้าขาย และรับจ้าง นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน รายได้ของประชาชนต่อหัวประมาณ 8,000 บาทต่อปี ระดับการศึกษาของผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาดี มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษาดี สภาพชุมชนมีการแพร่ระบาดของยาเสพย์ติดในกลุ่มเยาวชนค่อนข้างน้อย
  เขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองเกาะ ประกอบด้วย เขตพื้นที่การปกครองจำนวน 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน  ได้แก่
        1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 14 บ้านหนองเกาะพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านหนองเกาะ หมู่ที่ 12 บ้านหนองเกาะแก้ว หมู่ที่ 4 บ้านสระกระจาย มีประชากรประมาณ 5,000 คน บริเวณใกล้เคียงโยรอบของโรงเรียน ได้แก่ สถานีอนามัยบ้านหนองเกาะ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสตึก และบ้านเรือนของชาวบ้าน อาชีพหลักของชุมชนคือ การทำนา ทำสวนยางพารา และทำไร่อ้อย อาชีพรองลงมาคือ การเลี้ยงโค การค้าขาย และอาชีพรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตบริการ 3 วัด ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเหมือนกับทุกชุมชนคือ ประเพณีงานบุญต่างๆ วันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของชาติ
        2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบอาชีพเกษตรกร รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 8,000 บาท
        3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ชุมชนหลายแห่ง เช่น สถานีอนามัย วัด ศูนย์ทดลองยาง ที่ทำการบริหารส่วนตำบล และสวนป่าสนามชัย แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศวิทยา และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในทุกสาขาอาชีพให้ความร่วมมือในการให้ความรู้และ ประสบการณ์กับนักเรียน
  ประชากร
        ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียน บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) มีประชากร รวมทั้งสิ้น 262 คน แยกเป็นชาย จำนวน 138 คน และหญิง จำนวน 124 คน โดยมีประชากรวัยเรียน(อายุ 4- 17 ปี) ที่อาศัยอยู่ในเขตบริการ จำนวน 262 คน หรือร้อยละ 70 ของประชากรทั้งหมด

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-19 17:17:09 น.

โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681945 อีเมล์: nongkhorschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรวุธ สิมสีดา โทรศัพท์: 0927503408 อีเมล์: wrwut2519@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]