• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)
     -พัฒนาบรรยากาศและ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
     -ส่งเสริมนวัตกรรมและ เทคโนโลยีสื่อวัสดุอุปกรณ์และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้จัดการเรียนการสอน
     -พัฒนาผู้เรียนเป็น ผู้ใฝ่ รู้ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง
     -ส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่ดีงามตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
     -พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
     -พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพได้มาตรฐานการศึกษา
     -พัฒนาครูและ บุคคลกรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
     -พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีคุณภาพเป็นการบริหาร ทั้งระบบเน้นการมีส่วนร่วม
     -ส่งเสริมความสัมพันธ์และ ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ต่าง ๆ และศิษย์เก่าในการพัฒนาการศึกษา

   

  เป้าประสงค์ (Goals)
     -สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
     -สถานศึกษามีและใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างพอเพียง
     -นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
     -นักเรียนมีคุณธรรมและ ค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
     -นักเรียนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
     -สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ
     -ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ
     -สถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
     -สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร อื่น ๆ และ ศิษย์เก่าร่วมกันพัฒนาการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-19 17:17:09 น.

โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โทรศัพท์: 044-681945 อีเมล์: nongkhorschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรวุธ สิมสีดา โทรศัพท์: 0927503408 อีเมล์: wrwut2519@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]