โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ :

              ๑. จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้  ความสามารถตามศักยภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

   ๒.  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลย

  ๓.  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

              ๔.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีพุทธ

  ๕.  บริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม

              ๖.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

             ๗.  จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์ :

                ๑.  นักเรียนมีความรู้  ความสามารถในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น

                ๒.  นักเรียนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขอย่างพอเพียง

                ๓.  นักเรียนตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทยและมีคุณธรรม

                ๔.  นักเรียนมีทักษะพื้นฐานวิชาอาชีพ  สามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้

             ๕.  นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง  เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่มาตรฐานสากล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:09:17 น.

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: 044-666701 อีเมล์: khokkhok2556@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรพรรณ แสนเภา โทรศัพท์: 0935589327 อีเมล์: ann_dan09@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]