โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • มุ่งมั่น  พัฒนา  ส่งเสริม  ให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมตามแนวทางวิถีพุทธ  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถใช้เทคโนโลยี  เพื่อการสื่อสาร

    มีทักษะในการประกอบอาชีพ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ด้วยความร่วมมือกับชุมชน เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:09:17 น.

โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: 044-666701 อีเมล์: khokkhok2556@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรพรรณ แสนเภา โทรศัพท์: 0935589327 อีเมล์: ann_dan09@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]