โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
 


 • อำนาจหน้าที่
 •    ภารกิจและอำนาจหน้าที่
  ของโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

           ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
  กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 โรงเรียนมีอำนาจหน้าที่ตาม
  มาตรา  39   ดังต่อไปนี้

             1. บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไป
  ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการและของสถาน
  ศึกษาหรือส่วนราชการ  รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถาน
  ศึกษาหรือส่วนราชการ
             2. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุม
  ดูแลบุคลากร  การเงิน การพัสดุ  สถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสถาน
  ศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับ
  ของทางราชการ
             3. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป
  รวมทั้งการจัดทำนิติกรรมสัญญาในราชการของสถานศึกษาหรือส่วน
  ราชการตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับ
  ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
             4. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือ
  ส่วนราชการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
             5. อำนาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร
  ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษา
  ขั้นพื้นฐานกำหนด
             6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
  กระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง  เลขาธิการสภาการศึกษา 
  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการ
  การอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และ
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวง
  มอบหมาย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 11:19:50 น.

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: 0819556356 อีเมล์: tsk0146@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อติเทพ ซิมกระโทก โทรศัพท์: 0852097496 อีเมล์: atitep2518@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]