โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

            โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2506
  ตามคำสั่งของอำเภอนักเรียนโรงเรียนนี้เดิมไปเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองโคลน 
  โดยมีนายปวัฒน์   รัตนสุวรรณ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองโคลน
  ได้เห็นความจำเป็นและความลำบากของนักเรียนในการเดินทางไปมาและหมู่บ้าน
  นี้มีนักเรียนมาก จึงได้ปรึกษา นายเคน  โคกสีนอก  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จึงได้ช่วยกัน
  สละทรัพย์และแรงกายสร้างเป็นโรงเรียนชั่วคราวขึ้นจนแล้วเสร็จ  จึงขออนุญาต
  เปิดตามระเบียบตั้งแต่วันที่ 
  4 กรกฎาคม 2506  ชื่อว่า "โรงเรียนบ้านหนองลูกตั้ง" 
  มี นายสมัย  หาญสุวรรณ เป็นครูใหญ่ ต่อมาในปีพ.ศ.2513  เห็นว่าชื่อโรงเรียน
  กับ
  ชื่อหมู่บ้านไม่เหมือนกัน จึงขออนุญาตเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  

  ในสมัย นายนาค  กุนอก เป็นครูใหญ่ ในปี พ.ศ.2519 อาคารเรียนโรงเรียนบ้านไทย
  สามัคคี
  หลังเก่าที่เป็นอาคารชั่วคราวทรุดโทรมมาก ทางราชการจึงได้อนุมัติงบ
  ประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่
  แบบ ป.1ฉ จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน ได้เปิด
  ใช้วันที่ 23 พฤษภาคม 2520  ต่อมาปีงบประมาณ 2527 
  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง
  อาคารเรียนแบบ  
  สปช.105/26 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน และเปิดใช้ในเดือน
  พฤศจิกายน 2527  โรงเรียนนี้มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 21 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา  ปัจจุบัน
  มีนักเรียน 73  คน 
  จำนวนครูทั้งสิ้น  5  คน นักการภารโรง 1 คน  (ข้อมูล 10 มิ.ย.
  2562) 
  ปัจจุบันมี นายทองอุ่น  มัดถาปะตัง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 11:19:50 น.

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: 0819556356 อีเมล์: tsk0146@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อติเทพ ซิมกระโทก โทรศัพท์: 0852097496 อีเมล์: atitep2518@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]