โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

          1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
  แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน
  ความเป็นไทย  สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
  เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  พร้อมสู่ระดับสากล

           2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึง
  ประสงค์ตามหลักสูตร
           3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานและ
  จรรยาบรรณวิชาชีพ
            4. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
            5. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
            6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  เป้าหมาย

           1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีความพร้อมและพัฒนาการตาม
  มาตรฐานคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

           2. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา
  มีคุณภาพตาม
  มาตรฐานการศึกษาและมีศักยภาพเป็นพลโลก
           3. เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการและเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการ
  ส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล

           4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ ความสามารถตาม
  มาตรฐานวิชาชีพ

           5. โรงเรียนบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและใช้หลักปรัชญาของ
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานการ
  ศึกษา

           6. โรงเรียนมีเครือข่ายและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
  การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           7. โรงเรียนบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (Zero Waste) ได้อย่าง
  มีประสิทธิภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 11:19:50 น.

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: 0819556356 อีเมล์: tsk0146@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อติเทพ ซิมกระโทก โทรศัพท์: 0852097496 อีเมล์: atitep2518@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]