โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
 


 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 •                         โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

           โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 บ้านไทยสามัคคี ตำบลไทยสามัคคี
  อำเภอหนองหงส์จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
  บุรีรัมย์ เขต 3 เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2506

          โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจัดการศึกษาเป็น 2 ระดับ
  คือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งสิ้น 73 คน
  ก่อนประถมศึกษาจำนวน 14 คน ประถมศึกษาจำนวน59 คน มีครูและบุคลากร
  ทั้งสิ้น 8 คน 

              คณะกรรมการสถานศึกษาจำนวนทั้งหมด 9 คน มีนายสิน ปาสาเน เป็น
  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการกิจกรรมทั้ง
  ภายในและภายนอกสถานศึกษา  โรงเรียนได้การบริหารงานอย่างมีระบบ โดยอาศัย
  หลัก บวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน ตลอดจนให้ความสำคัญแก่ชุมชนในการมีส่วนร่วม
  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นไปตามแนวทาง และบริบทของชุมชน มีการระดมทุน
  ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชนในการพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียน

           ในการบริหารงาน โรงเรียนแบ่งกิจกรรมการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่ายได้แก่

  1 การบริหารงานวิชาการ
  2 การบริหารงานบุคคล
  3 การบริหารการเงินและงบประมาณ
  4 การบริหารงานทั่วไป

          โดยการบริหารงานได้มีการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ภายใต้แผนการดำเนินงาน
  ปฏิบัติงานประจำปีของโรงเรียนของสถานศึกษาโดยพัฒนาตามหลักการบริหารงาน

  ของสถานศึกษา ยึดหลักความพอเพียงและธำรงค์ไว้ซึ่งความเป็นไทย

  1 การบริหารงานวิชาการ

          งานวิชาการ  โรงเรียนมีการดำเนินงานโดย มีองค์ประกอบย่อย  4 ด้าน ดังนี้

  ด้านที่ 1  Head  (ด้านสมอง)

          1.การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้น
  ประถมศึกษาปีที่ 6  
  โดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
  สามารถอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
  ในแต่ละระดับชั้น  ผลการดำเนิน
  งานในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ปลอดนักเรียนอ่าน
  ไม่ออก
  เขียนไม่ได้

             2.ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ในภาพรวมโรงเรียนบ้าน
  ไทยสามัคคีปีการศึกษา 2561 
  มีผลการประเมินดังนี้ ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 42.02
  ระดับดี ร้อยละ 42.52  ระดับพอใช้ ร้อยละ 15.01 
  ระดับปรับปรุงร้อยละ 0.00   
             3.ผลการทดสอบระดับชาติ  NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา
  2560 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  45.15

            4.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ  (O-NET) ปีการ
  ศึกษา 2560   เฉลี่ยร้อยละ  36.65

  ด้านที่ 2  Heart  (ด้านคุณลักษณะและค่านิยม)

            โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยจัดทำเป็นโครงการพัฒนาคุณธรรม
  จริยธรรมทั้งด้านการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เช่น การไปร่วมกิจกรรม
  กับชุมชน  วัดเนื่องในประเพณีวันสำคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังเน้นและส่งเสริมให้
  ผู้เรียนมีค่านิยมหลัก 12  ประการ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตร

  ด้านที่ 3 Hand  (ด้านทักษะปฏิบัติ)

            โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพเหมาะสม
  ตามช่วงวัยโดยได้จัดกิจกรรมโครงการขยะรักษาสิ่งแวดล้อม  โดยให้นักเรียน
  ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อลดภาระการกำจัดขยะของโรงเรียนทำให้โรงเรียนสะอาด 
  น่าอยู่  น่าเรียน  นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมคุณธรรมให้นักเรียนมีความรับ
  ผิดชอบ รักความสะอาด  สามารถนำขยะกลับมาสร้างมูลค่าได้  และเชื่อมโยง
  ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  ด้านที่ 4  Health  (ด้านสุขภาพกาย  สุขภาพจิต)

            โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตาม
  เกณฑ์มาตรฐานมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  สามารถดูแลสุขภาพร่างกาย
  ของตนเองได้อย่างถูกวิธี มีสุขภาพจิตร่าเริง  แจ่มใส  มีมนุษยสัมพันธ์ดี เรียนรู้
  อย่างมีความสุข และรู้จักปรับตัวควบคุมอารมณ์ ให้อภัยและเห็นใจผู้อื่น

  2 การบริหารงานบุคคล

          โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี มีการจัดทำ MOU ระหว่างครูกับผู้อำนวยการ
  สถานศึกษามีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานอย่างเป็นระบบตามความเหมาะสม
  และเป็นรายลักษณ์อักษรตลอดจนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้เข้ารับการฝึก
  อบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เป็นประจำตลอดจนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่าง
  บุคลากรภายในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกอยู่เสมอโดยได้นำความรู้และมี
  การใช้เทคโนโลยี สื่อ ที่ทันสมัยมาใช้ในการจักกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่
  นักเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้อำนวยการสถานศึกษามีการนิเทศเยี่ยม
  ชั้นเรียนอยู่เป็นประจำ

            เมื่อสิ้นปีการศึกษาคณะครูและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงาน
  ประจำปีของสถานศึกษา โดยรวบรวมรายงานการประเมินตนเองเสนอต่อสถาน
  ศึกษาชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดทุกปี

  3 ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ

            โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีมีการจัดการบริหารจัดการภายใต้แผนปฏิบัติการ
  ประจำปีของโรงเรียนโดยมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก
  ต้นสังกัด มีคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานพัสดุ การเงินและส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้รับ
  ผิดชอบมีการดำเนินงานตามระเบียบโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มีการจัดทำ
  รายงานประจำปีเสนอต่อผู้บริหารคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
  อย่างต่อเนื่องมีการนำผลการดำเนินงานมาใช้ในการปรับปรุงการจัดทำแผนปฏิบัติ
  การและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาในปีต่อไป

  4 ด้านการบริหารงานทั่วไป

                 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนอย่างหลากหลาย
  เพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะโดยได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ กิจกรรมนันทนาการ 
  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น
  กิจกรรมการเยี่ยมบ้านโดยการออกเยี่ยมบ้านเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและหาแนวทาง
  ร่วมกันในการแก้ปัญหาระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ด้านการดูแลสุขภาพ
  นักเรียนได้ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยสามัคคี
  ในการตรวจสอบดูแลสุขภาพส่งเสริมกิจกรรมป้องกันยาเสพติดตามโครงการครูแดร์
  และร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างภูมิ
  คุ้มกันให้กับนักเรียนและ
  ชุมชนอีกทั้งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ครูและ
  นักเรียนโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียน
  คุณธรรมและปฏิบัติงาน
  ตามภาระงานอื่นๆทั้งได้รับมอบหมายตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  ได้แก่
  การดำเนินงาน
  ตามเน้น เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้จัดป้ายนิเทศและ
  เน้นภาษาโดยการฝึกพูดภาษาอังกฤษหน้าเสาธง
  ทุกวันเน้นส่งเสริมพัฒนาการ
  ด้านการเรียนการสอนโดยการจัดกิจกรรมBBL โดยจัดสนามลานกิจกรรมส่งเสริม
  การพัฒนา
  ในทุกด้านในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมจะสำเร็จได้ต้องอาศัยความ
  ร่วมมือของนักเรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษา
  และชุมชน ตลอดจนองค์กร
  ทุกภาคส่วน

                                   การดำเนินการเกี่ยวกับนโยบาย

  ตอนที่ 1  นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

  1. นโยบายยกผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4

            โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  โดยการนำของผู้บริหารสถานศึกษา ได้ดำเนิน
  การจัดการศึกษาโดยจัดครูผู้สอนให้ตรงกับวิชาเอก  ความสามารถ และความถนัด 
  และครูผู้สอนได้มีวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับระดับ
  พฤติกรรมการเรียนรู้  ตัวชี้วัดที่กำหนดและได้มีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสำหรับ
  การทดสอบทุกระดับ ทั้งการสอบข้อสอบกลาง  NT  และ O-NET  และได้จัดทำ
  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการ
  ศึกษา  2561  โดยได้นำผลการทดสอบ  NT  O-NET ย้อนหลังสามปีการศึกษา
  คือ  ปีการศึกษา 2559- 2560  ไปวางแผนเพื่อพัฒนายกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  ให้ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ต่อไป

  2. นโยบายโครงการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

            โรงเรียนได้ดำเนินการโดยครูผู้สอนได้มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล
  และตั้งเป้าหมายให้นักเรียน
  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทุกคน
  ได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพ และได้รับการดูแล
  ช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
  ทั่วถึงจนเด็กสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย

  อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา  โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง
  และมีประสิทธิภาพ นักเรียน
  เรียนรู้อย่างมีความสุข มีทักษะในการดำเนินชีวิต และ
  ดำรงตนอยู่ในสังคม
  ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดให้นักเรียนได้มี
  ชุดกีฬา ชุดวันพระ  และชุดผ้าพื้นเมืองให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนได้อย่างทั่วถึง

  3. นโยบายการซ่อมบำรุงถนนดิจิตอลสู่โรงเรียน

            โรงเรียนได้ดำเนินการจัดหาระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการพัฒนาการ
  ศึกษาโดยได้มีการแต่งตั้ง
  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบอินเทอร์เน็ตประจำ
  โรงเรียน  มีการจัดระบบในการใช้งานตามความต้องการและความจำเป็นผลการ
  จัดหาระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับ
  การจัดการเรียนการสอนครบทุกระดับชั้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิผล

  4. นโยบายด้านการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

        -  ระบบนักเรียนรายบุคคล  (DMC)  ระบบข้อมูลครุภัณฑ์  ( M-OBEC) 
  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา  (EMIS)  และระบบบริหารจัดการผล
  การเรียน  ( SchoolMIS)

            โรงเรียนได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
  และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบ
  ต่างๆ โดยผู้ดูแลระบบได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
  และทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล ซึ่งระบบ DMC , M-OBEC 
  และระบบ  EMIS 
  สามารถดำเนินการกรอกข้อมูลได้ถูกต้องเป็นปัจจุบันทันตามเวลาที่เขตพื้นที่
  การศึกษากำหนด 
  ส่วนระบบ SchoolMIS ผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการกรอก
  ข้อมูลผู้เรียน  หลักสูตรสถานศึกษา  ผลการเรียนให้
  ถูกต้องตามระเบียบการวัด
  และประเมินผลการเรียนเป็นปัจจุบันทันตามเวลาที่เขตพื้นที่การศึกษากำหนดเช่นกัน

  ตอนที่ 2  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   1. นโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ Hi speed internet
  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

            - โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก   มีการใช้อินเทอร์เน็ต
  แบบFiber Optic โรงเรียนจึงใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต CAT Telecom ค่าใช้บริการ
  เดือนละ1,500 บาท และมีอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย  Router ที่มีประสิทธิภาพ
  ความเร็ว100/100 Mbps.  ระบบอินเทอร์เน็ตนี้เพียงพอต่อการใช้งานสามารถใช้
  อินเทอเน็ตแบบไร้สายเข้าถึงทุกห้องเรียน  และมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบ
  ใช้สาย ครอบคลุมพื้นที่ทุกอาคารเรียน

  2. นโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

         โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  ได้ดำเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบดูแล
  ช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ  โดยให้นักเรียนทุกคนสามารถใช้
  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้หลากหลาย ได้รับบริการอาหารกลางวันที่มี
  คุณภาพและได้รับบริการด้านสาธารณสุข  การพยาบาลอย่างทั่วถึง

  3. นโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
  และ การจัดการ
  เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

            โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
  ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยใช้โทรทัศน์  จอภาพ และคอมพิวเตอร์
  เพื่อการจัดการ
  เรียนการสอนอย่างคุ้มค่า มีการส่งเสริมศักยภาพในการการพัฒนา
  คุณภาพการศึกษา
  ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
  สำคัญและมีความรู้
  ตามหลักสูตร  ส่วนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม 
  โรงเรียนมีระบบ
  ไฟฟ้าสามารถใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนโดยวางแผน 
  เตรียมสื่ออุปกรณ์ 
  นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้กับโรงเรียนต้นทางอย่างสนุก
  สนานและมีประสิทธิ
  ภาพ

  4. นโยบายการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ

           โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี  ได้ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ทุกคนได้เข้ารับการฝึกอบรม
  และเพิ่มวุฒิทางลูกเสือ  ดำเนินการตั้งกองลูกเสือ 
  วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือทั้งลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ
  โดยกิจกรรมสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรักสามัคคี  มีความรับผิดชอบ
  มีจิตสาธารณะซึ่งนักเรียนได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี 
  ทำให้การเรียนการสอนลูกเสือมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 11:19:50 น.

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: 0819556356 อีเมล์: tsk0146@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อติเทพ ซิมกระโทก โทรศัพท์: 0852097496 อีเมล์: atitep2518@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]