โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

                โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อก้าวสู่
  มาตรฐานสากลยึดหลักธรรมภิบาล  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ บนพื้นฐานความ
  เป็นไทยที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยการบริหารที่ยึดโรงเรียนเป็นฐานการ
  พัฒนา(SBM) สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิต
  สำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
  ในศตวรรษที่ 21  

   

  ปรัชญา

         ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
         ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 11:19:50 น.

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: 0819556356 อีเมล์: tsk0146@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อติเทพ ซิมกระโทก โทรศัพท์: 0852097496 อีเมล์: atitep2518@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]