โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
 


 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
         ผู้บริหารสถานศึกษาและครูบุคลากรทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติ คือ

   ๑. จรรยาบรรณวิชาชึพครู ประกอบด้วย
  ข้อที่ ๑ ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
  ให้กำลังใจใน
  การศึกษาเล่าเรียนแก่ ศิษย์โดยความเสมอหน้า
  ข้อที่ ๒  ครูต้องอบรมสั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้อง
  ดีงามให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
  ข้อที่ ๓  ครูต้องประพฤติปฏิบัตตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ทั้งกาย วาจา ใจ
  ข้อที่ ๔  ครูจะต้องไม่ทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญ ทางสติปัญญา จิตใจ
  อารมณ์ 
  สังคมของศิษย์
  ข้อที่ ๕  ครูต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติ
  หน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์กระทำการใด ๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์ให้แก่
  ตนเองโดยมิชอบ
  ข้อที่ ๖  ครูต้องพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้
  ทัน
  ต่อการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
  ข้อที่ ๗  ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพ ครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
  ข้อที่ ๘  ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
  ข้อที่ ๙  ครูพึงประพฤติปฏิบัติ เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

  มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
  มาตรฐานที่ ๑ ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
  การศึกษา

  มาตรฐานที่ ๒ ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการ
  พัฒนาบุคลากร นักเรียน และชุมชน

  มาตรฐานที่ ๓ มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ
  มาตรฐานที่ ๔ พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
  มาตรฐานที่ ๕ พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพ
  สูงขึ้นเป็นลำดับ

  มาตรฐานที่ ๖ ปฏิบัติงานขององค์กร โดยเน้นผลถาวร
  มาตรฐานที่ ๗ รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ
  มาตรฐานที่ ๘ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
  มาตรฐานที่ ๙ ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์
  มาตรฐานที่ ๑๐ แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
  มาตรฐานที่ ๑๑ เป็นผู้นำและสร้างผู้นำ
  มาตรฐานที่ ๑๒ สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์

  มาตรฐานการปฏิบัติงานครู
  มาตรฐานที่ ๑  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
  มาตรฐานที่ ๒  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน
  มาตรฐานที่ ๓  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
  มาตรฐานที่ ๔  พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
  มาตรฐานที่ ๕  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
  มาตรฐานที่ ๖  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
  มาตรฐานที่ ๗  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
  มาตรฐานที่ ๘  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
  มาตรฐานที่ ๙  ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
  มาตรฐานที่ ๑๐  ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน
  มาตรฐานที่ ๑๑  แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
  มาตรฐานที่ ๑๒  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 11:19:50 น.

โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: 0819556356 อีเมล์: tsk0146@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อติเทพ ซิมกระโทก โทรศัพท์: 0852097496 อีเมล์: atitep2518@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]