โรงเรียนบ้านชุมแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านชุมแสง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยนายอำเภอลำปลายมาศเป็นผู้ประกาศจัดตั้ง ครั้งแรก เป็นอาคารเรียนชั่วคราว โดยการนำของนายดาว แก้วแซมชาติ ผู้ใหญ่บ้านชุมแสงในสมัยนั้นร่วมมือกับประชาชนบ้านชุมแสงจัดสร้างอาคารเรียนยกพื้นหลังคามุงแฝก ได้เปิดทำการสอนโดยมีนายเฉลิมชัย สุรณรงค์ เป็นครูใหญ่คนแรก นายสำลี สุทธิประภาเป็นครูผู้สอนประจำชั้น เปิดทำการสอนครั้งแรกมีนักเรียนจำนวน ๔๕ คน ทำการสอน ๒ ชั้นคือ ชั้น ป. ๑ และชั้น ป. ๒ ในปีการศึกษา ๒๕๐๒ จึงเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นป. ๑- ป. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๒๖โรงเรียนได้เปิดทำการสอนถึงชั้น ป.๖ ตามหลักสูตรประถมศึกษา ๒๕๒๑ และปัจจุบันเปิดสอน ๒ ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา จากชั้นอนุบาล ๑ - ชั้น ป. ๖ ที่ดินของโรงเรียน เป็นที่ดินที่ชาวบ้านหวงห้ามไว้สำหรับปลูกสร้างอาคารเรียน ไม่มีหลักฐาน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมา ในปี ๒๕๒๘ ทางราชการได้ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร จึงได้มีการปักหลักเขตและสำรวจเป็นที่ราชพัสดุโดยกรมที่ดิน โรงเรียนได้รับเอกสาร สสจ.๒ เป็นหลักฐานถือครองที่ดินจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ ๒๕๔๐ โรงเรียนได้พัฒนาปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่ และสำรวจที่ดินโรงเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีการตัดถนนผ่านบริเวณโรงเรียน จึงได้มีการสำรวจเนื้อที่บริเวณโรงเรียนใหม่เพื่อประกอบหลักฐานกับที่ราชพัสดุ โรงเรียนมีเนื้อที่แบ่งเป็น 2 แปลง แปลงที่ ๑ เป็นที่เดิม มีเนื้อที่ ๒๖ ไร่ ๕๔ ตารางวา แปลงที่ ๒ โรงเรียนได้รับการอนุมัติให้ใช้ประโยชน์โดยการเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี และคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับบริเวณโรงเรียนเดิมทางทิศเหนือ และทิศตะวันออก มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒งาน ๒๔ ตารางวา รวมเนื้อที่ของโรงเรียนทั้งสิ้น ๓๙ ไร่ ๒ งาน ๗๘ ตารางวา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-08 14:45:25 น.

โรงเรียนบ้านชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: yoontern@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประยูร เทินสะเกตุ โทรศัพท์: 098-2629656 อีเมล์: yoontern@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]