โรงเรียนบ้านชุมแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                    1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

                    2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

                    3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

    4. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

       เป้าประสงค์

                    1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพ 

                    2. ผู้เรียนระดับปฐมวัย มีความพร้อมและพัฒนาการตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและผู้เรียนระดับประถมศึกษา  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                    3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                    4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีวัฒนธรรมการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบ

                    5. โรงเรียนมีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล

                    6. โรงเรียนมีเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา

                    7. ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 09:20:00 น.

โรงเรียนบ้านชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: sit_war@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประยูร เทินสะเกตุ โทรศัพท์: 098-2629656 อีเมล์: yoontern@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]