โรงเรียนบ้านชุมแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านชุมแสงมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย

  ปรัชญา

  “โยคาเว  ชายเต  ภูริ”

  “ปัญญา ย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน”

   อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

  “คุณธรรม    นำชีวิต”

   เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  “สุขภาพดี  มีคุณธรรม”

   คำขวัญ

  มีคุณธรรม  นำการกีฬา  ก้าวหน้าวิชาการ  ประสานชุมชน

  ปณิธาน

  “รักโรงเรียนเหมือนบ้าน  รักงานเหมือนชีวิต  รักลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน  รักเพื่อนร่วมงานเหมือนญาติพี่น้อง”

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-08 14:45:25 น.

โรงเรียนบ้านชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: yoontern@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ประยูร เทินสะเกตุ โทรศัพท์: 098-2629656 อีเมล์: yoontern@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]