• เพจโรงเรียน
 • คลิปกิจกรรมโรงเรียน
 • ข่าว-ประชาสัมพันธ์
 • สยามกีฬารายวัน

 • เว็บการศึกษา
 • ชุมชน คนรักการศึกษาเว็บไซต์เพื่อเพื่อนครูและนักเรียนเว็บรวมแบบฝึกอนุบาลครูประถม.คอม

 • ปกิณกะ
 • งานประดิษฐ์
 • พับเพนกวินน้อยง่ายจังHow To Make A Paper Flower Vase แจกันเคลือบกระดาษTulipดอกไม้จากหลอด ดอกรักแรกพบ(รักเร่)จากหลอด

 • ข่าวตามหน้าเว็บ
 • ข่าวการศึกษาห้องสมุดความรู้บทคัดย่อ

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อยก่อตั้งขึ้นเมื่อ  ปีพุทธศักราช  2483  โดยพระครูสุทธิ  ศีลาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดช่างหินและประชาชนชาวบ้านสวายจีกน้อย  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ.  จำนวน  1  หลัง  ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นในบริเวณวัดช่างหิน  ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านสวายจีกน้อย  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4 เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลสวายจีก4  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์   พ.ศ.2515  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย

  ปี พ.ศ.2523  ย้ายจากสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์มาสังกัดสำนักงาน

                          คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  สังกัด สปอ.เมือง  สปจ.บุรีรัมย์

  ปี พ.ศ.2524  สร้างส้วม  แบบสปช.601/26  ขนาด 4 ที่  จำนวน  1  หลัง 

  ปี พ.ศ.2528  สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/26  จำนวน  1  หลัง

  ปี พ.ศ. 2529  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล

  ปี พ.ศ.2532  ย้ายมาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอห้วยราช

  พ.ศ.2534  ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูได้หารือกับผู้นำชุมชนเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่  เนื่องจากเป็นสถานที่ของวัดช่างหินประกอบกับขณะนั้นโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  ขนาด 6  ห้องเรียนจำนวน  1  หลัง  คณะครูและคณะกรรมการโรงเรียนขณะนั้นจึงมีมติร่วมกันย้ายสถานที่ที่ตั้งโรงเรียนมายังสถานที่ปัจจุบัน  ซึ่งขณะนั้นพื้นที่ตรงบริเวณนี้เป็นทุ่งนา  มีพื้นที่ทั้งสิ้น  21  ไร่  5  ตารางวา  โดยมีลำดับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดังนี้

                                  ปี พ.ศ.2537  ต่อเติมอาคาร สปช.105/26 อีก  2  ห้องเรียน  เป็น 8  ห้องเรียน

  ปี พ.ศ.2538  สร้างส้วมแบบ สปช.601/26  จำนวน  4  ที่  

  ปี  พ.ศ.2542  สร้างถังเก็บน้ำฝน 

  ปี  พ.ศ.2544  สร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด 

  ปี  พ.ศ.2549 สร้างอาคารเอนกประสงค์ใช้สำหรับเป็นโรงอาหาร(โดยคณะครูและศิษย์เก่า)

  ปี  พ.ศ.2552  ปรับปรุงภูมิทัศน์  สร้างที่แปรงฟัน  สร้างซุ้มพักผ่อน

                                  ปี  พ.ศ.2552  เริ่มก่อสร้างอาคารห้องสมุด

  ปี  พ.ศ.2555  เปิดใช้อาคารห้องสมุด(โดยศิษย์เก่า ชุมชนและคณะครูบริจาค 420,000  บาท)

                                  ปี  พ.ศ.2556  สร้างหอพระ  ปรับปรุงป้ายโรงเรียนสร้างสถานที่จอดรถ

                                  ปี พ.ศ.2555  ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนอนุบาล(งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  50,600  บาท)

                                  ปี  พ.ศ.2555  สร้างถนนคอนกรีตขนาด 5x90 เมตร งบประมาณจาก สพป.บร.2

  ปี พ.ศ.2556 ระดมทุนด้วยการดำเนินการทำผ้าป่าการศึกษาจาก พขร.สสจ.บร เป็นเงินรวม

  330,000  บาทดำเนินการ  สร้างห้องน้ำขนาด 3 ห้อง เป็นห้องน้ำสำหรับครู  งบประมาณ 80,000  บาท  ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์หลังเก่าให้มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยใช้งบประมาณ  1 20,000  บาท

                                  ปี พ.ศ.2557  รื้ออาคารอเนกประสงค์หลังเก่า  ปรับสถานที่สร้างโดม 8 เหลี่ยม (งบประมาณจากผ้าป่าการศึกษาโดย พขร.สสจ.บร.งบดำเนินการ 130,000  บาท)

  ปี พ.ศ.2557  ซ่อมแซมพื้นโดยปูพื้นกระเบื้องห้องเรียน  4  ห้องเรียน งบฯสพฐ.

                                  ปี พ.ศ.2558  สร้างฐานพระภูมิ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

                                  ปี พ.ศ.2558  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม 253  ตารางเมตร,ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

   

  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย

                 พ.ศ.2483 – 2486                                  นายสาร  สุทธิ                      รักษาการตำแหน่งครูใหญ่

                  พ.ศ.2486 – 2488                                นายช่วง  อาญาเมือง          ตำแหน่งครูใหญ่

                  พ.ศ.2488 – 2490                                นายสุรัตน์  ต่างประโคน  ตำแหน่งครูใหญ่

                  พ.ศ.2490 – 2498                                นายยอด  อาญาเมือง          ตำแหน่งครูใหญ่

                  พ.ศ.2498 - 2500                                นายโฮ้ะ  สุทธิ                     ตำแหน่งครูใหญ่

                  พ.ศ.2500 – 2502                                นายสาย  กรวยรัมย์             ตำแหน่งครูใหญ่

                  พ.ศ.2502 – 2510                                นายฉกรรจ์  อาจทวีกุล       ตำแหน่งครูใหญ่

                  พ.ศ.2510 – 2516                                นายถวิล  นิลรัตน์                ตำแหน่งครูใหญ่

                  พ.ศ.2516 - 2529                                นายฉกรรจ์  อาจทวีกุล       ตำแหน่งครูใหญ่

                  พ.ศ.2529 – 2531                                นายสุภาชัย  ชุมพลชัย       ตำแหน่งครูใหญ่

                  พ.ศ.2521 – 2532                                นายสุภาชัย  ชุมพลชัย       ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                  พ.ศ.2533 – 2536                                นายสุรเชษฐ์  ครองงาม     ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                  พ.ศ.2536 - 2539                                นายสุทิน  มะลิวัลย์             ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                  พ.ศ.2540 – 2548                                นายสนิท  โคตรเวียง          ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                  พ.ศ.2549 – 2550                                นายสำรวล  เพชรเลิศ         ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                  พ.ศ.2551 – 2559                                นายสังเวียน  ตีเวียง           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                   พ.ศ.2559 - 2563                                นายนิคม  สีแสงหน่อม        ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                   พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน                             นายมานพ  นิพรรัมย์           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-07 15:04:34 น.

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทรศัพท์: 0867264282 อีเมล์: watbansawaichiknoi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัฒนพงศ์ ชมพูนันทกานต์ โทรศัพท์: 0639194592 อีเมล์: watthanachom@gmail.com โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย(เงินบริจาค) KTB 308-0-17735-5 Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]