• เพจโรงเรียน
 • คลิปกิจกรรมโรงเรียน
 • ข่าว-ประชาสัมพันธ์
 • สยามกีฬารายวัน

 • เว็บการศึกษา
 • ชุมชน คนรักการศึกษาเว็บไซต์เพื่อเพื่อนครูและนักเรียนเว็บรวมแบบฝึกอนุบาลครูประถม.คอม

 • ปกิณกะ
 • งานประดิษฐ์
 • พับเพนกวินน้อยง่ายจังHow To Make A Paper Flower Vase แจกันเคลือบกระดาษTulipดอกไม้จากหลอด ดอกรักแรกพบ(รักเร่)จากหลอด

 • ข่าวตามหน้าเว็บ
 • ข่าวการศึกษาห้องสมุดความรู้บทคัดย่อ

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศบริบทในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นเด็กดี มีความสุภาพอ่อนน้อม มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวดำเนินชีวิต

  3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

  4. ประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

  1. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีบรรยากาศดี มีสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

  2. ผู้เรียนเป็นเด็กดี มีความสุภาพอ่อนน้อมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้เรียนรู้อย่างเค็มศักยภาพตามหลักสูตร มีคุณภาพตามกณฑ์มาตรฐาน

  3. ครูมีความรู้ความสามารถและมีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

  4. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มขึ้น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-28 22:20:28 น.

โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โทรศัพท์: 0867264282 อีเมล์: watbansawaichiknoi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัฒนพงศ์ ชมพูนันทกานต์ โทรศัพท์: 0639194592 อีเมล์: watthanachom@gmail.com โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย(เงินบริจาค) KTB 308-0-17735-5
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]