โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านตาเหล็ง   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 26  สิงหาคม พ.ศ. 2481  ในวันที่  23 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2481

  ต่อมานายสุข  เนียมกุญชร ผู้ใหญ่บ้านตาเหล็ง ได้ประชุมชี้แจงให้ราษฎรในหมู่บ้าน ได้เข้าใจ เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 24 เดือน สิ่งหาคม พ.ศ. 2481 ทางราชการ ได้เปิดโรงเรียนนี้ขึ้น โดยตั้งชื่อว่า   “โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองปล่อง”    สถานที่ตั้งคือ วัดตาเหล็งและแจ้งให้เด็กที่เกิดปีมะโรงและปีมะเมียเข้าเรียน มีนักเรียนทั้งหมด  26   เป็นชาย  16   คน เป็นหญิง  10  คน ได้ใช้ศาลาวัดตาเหล็งเป็นที่ศึกษาเล่าเรียนซึ่งขณะนั้นมีครูทั้งหมด 12  คน ดำเนินการสอนตามประมวลการสอนพิเศษ ภาค 1 ของกระทรวง ศึกษา

  ธิการ โดยชั้นเรียนเป็นชั้นมูล ต่อมา ได้ครูเพิ่มอีก 1 คน และได้แบ่งนักเรียน ออกเป็น 3 ห้องเรียน

            ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นหลังแรก โดยมีนายจุล   คงสืบชาติ ศึกษาธิการอำเภอนางรอง เป็นประธานก่อสร้าง เป็นอาคารเรียนแบบ 004 อาคารไม้ 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเสียสละไม้และแรงงานในการก่อสร้างคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท โดยมี นายคิง  เนียมกุญชร นายวงศ์  สนโสม นายยัน  เข้าเมืองและนายวอน  พวงมาลัย ร่วมกันบริจาคที่ดิน เนื้อที่ประมาณ  7  ไร่   เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ย้ายนักเรียนจากศาลาวัดตาเหล็ง  ไปเรียนที่โรงเรียนหลังใหม่  ซึ่งเป็นบริเวณตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน  ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้มีงบประมาณของทางราชการ ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1ฉ จำนวน 1  หลัง  3  ห้องเรียน และต่อมาได้รับงบประมาณ ต่อเติม ชั้นล่างอีก  3  ห้องเรียน   ปี พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105 จำนวน  10  ห้องเรียน ในปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร กรมสามัญ จำนวน  6 ห้องเรียน งบประมาณ 1,200,000 บาท จำนวน 1 หลัง

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 โรงเรียนได้รับงบประมาณ    ตามโครงการช่วยเหลือภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105 / 29  จำนวน  4  ห้องเรียน จำนวน  1  หลัง งบประมาณ 1,834,000   บาท และได้สร้างสนามบาสเก็ตบอล  จำนวน  1  ที่  งบประมาณ 232,500  บาท และในปีการศึกษา 2544 โรงเรียน  ได้รับจัดสรรในการสร้างห้องน้ำห้องส้วมสำหรับนักเรียนจำนวน  4  ที่ ปี พ.ศ. 2546  โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศิษย์เก่า   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนทุกคน  ได้ร่วมกันจัดหาจัดสร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบ   ส.ป.ช. 105/29 จำนวน  2  ห้องเรียน   เป็นห้องสมุดจำนวน  1  ห้อง  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 200,000  บาท  ( สองแสนบาทถ้วน) 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-783636 อีเมล์: : talengschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุทธา ชาติประสพ โทรศัพท์: 0818797728 อีเมล์: suttha_cha@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]