โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

            จัดการศึกษาภาคบังคับ  ให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  เป้าประสงค์ (Goal)      

            1.  นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

            2.  นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลาย และนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

            3.  ครูและบุคลากรทุกคน ใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

            4.  ครูและบุคลากรทุกคน มีจิตสำนึกในความเป็นครูและเป็นครูมืออาชีพ

            5.  ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้การยอมรับและสนับสนุนในการพัฒนาสถานศึกษาทุกด้าน

            6.  โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:01:30 น.

โรงเรียนบ้านตาเหล็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 044-783636 อีเมล์: : talengschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุทธา ชาติประสพ โทรศัพท์: 0818797728 อีเมล์: suttha_cha@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]