• :: เครือข่ายเขียว-ขาว::
 •    

 • :: Facebook ::
 •     heart โรงเรียนดีอยู่ใกล้บ้าน  มาตรฐานเท่าโรงเรียนอยู่ในเมือง heart

 • :: Facebook QR Code ::
 • ciDvdu.png

 • ประวัติโรงเรียน
 •      heart โรงเรียนดีอยู่ใกล้บ้าน  มาตรฐานเท่าโรงเรียนอยู่ในเมือง heart               โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน ตั้งอยู่ที่ 157 หมู่ 4 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2482  เดิมมีชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลปราสาท 5"  ต่อมาแยกออกมาเป็นตำบลบ้านด่าน  จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านด่าน 3"  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2504 เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "โรงเรียนวัดบ้านโคกวัด" อาศัยศาลาการเปรียญ วัดบ้านโคกวัดเป็นที่เรียน 

                ปี พ.ศ. 2504 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณ  ให้สร้างอาคารเรียน  1 หลัง  แบบ 004  มี 8 ห้องเรียน โดยประชาชนได้บริจาคที่ดิน จำนวน 19 ไร่ 3 งาน 55  ตารางวา  ปี พ.ศ. 2513 คณะครูกรรมการศึกษาและประชาชนได้ร่วมมือกันก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง ตาม แบบ ป.1ซ  ขนาด 4 ห้องเรียน  ปี พ.ศ.2514 ได้อนุมัติให้เปิดการสอนการศึกษาภาคบังคับ โดยทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  ปี พ.ศ. 2515 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนชุมชนแห่งแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการปรับปรุงโรงเรียนประชาบาลจังหวัดละ 1 โรงเรียน และในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง แบบ ป.1ซ  ขนาด 5 ห้องเรียนพร้อมโรงฝึกงาน 2 หลัง และบ้านพักครู 2 หลัง ปี พ.ศ.2519  ได้รับเงินโครงการผันเงินสู่ชนบทจากตำบลบ้านด่าน มาต่อเติมโรงฝึกงานให้ยาวกว่าเดิมและได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูอีก 2 หลัง

                ปี พ.ศ.2527 มีข้าราชการครูย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  จำนวน  2  คน  คือ  นายสุขศิริ  เพิ่มทรัพย์ และนายวิชชุเทพ  ศรีพลัง ปี  พ.ศ.2533 ได้รับอนุมัติงบประมาณอาคารเรียน  แบบ  สปช.105/29 จำนวน 1 หลังเป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาด 10 ห้องเรียน รวม มีอาคารเรียนถาวรทั้งสิ้น 4 หลังอาคารชั่วคราว 1 หลัง  อาคารเอนกประสงค์ 3 หลัง  บ้านพักครู 4 หลัง  ส้วม 2 หลัง 13 ที่นั่ง ถังเก็บน้ำฝน 4  คอลัมภ์  ปี พ.ศ.2534  ได้รับอนุมัติให้ถอนอาคารเรียนแบบ 004 และให้สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ขนาด 2 ชั้น 10 ห้องเรียน 1 หลัง  และสร้างถังน้ำ 2  ที่ 6 คอลัมภ์    ปีพ.ศ.2535  มีอาคารเรียน 4  หลัง อาคารเอนกประสงค์ 3 หลัง บ้านพักครู 5 หลัง  ถังน้ำ 3 ที่ 10 คอลัมภ์  ได้รับจัดสรรเพิ่มอีก 1 ที่ 6 คอลัมภ์ ส้วม 2 หลัง  13 ที่  ได้รับจัดสรรเพิ่มอีก 1 หลัง 9 ที่ ปี พ.ศ. 2536 นายนินนาท  นภวงศ์ ณ อยุธยา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ปีพ.ศ. 2538  สร้างค่ายลูกเสือติดแนวรั้ว 8 หลัง  สร้างอาคาร โรงรถพร้อมกั้นเป็นห้องสหกรณ์ 1 หลัง สร้างศาลาอำนวยการ 1 หลัง วันที่ 21  เมษายน 2542  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการสหวิทยาเขตมหามงคล  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน”

  -  ปี พ.ศ.2546 นายสิทธิพงค์  จารุทรัพย์สดใส ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  -  ได้สร้างเสาธงใหม่ ปี พ.ศ. 2548  สร้างป้ายประตูด้านทิศตะวันตกหน้าที่ว่าการอำเภอ โดยใช้เงินผ้าป่าศิษย์เก่า จำนวน 75,000 บาท

  -  ปี พ.ศ. 2549 สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์และเทพื้นคอนกรีตใต้ต้นจามจุรี  

  -  ปี พ.ศ. 2550 รื้อถอนอาคารเรียน ป.1ซ ถมดินเตรียมก่อสร้างอาคารศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ และปูกระเบื้องอาคารเอนกประสงค์

  -  ปี พ.ศ. 2551 สร้างศูนย์ปฐมวัยต้นแบบขนาด 5 ห้องเรียน ปี พ.ศ. 2552 สร้างอาคารห้องสมุด  โดยปรับอาคารอเนกประสงค์เป็นอาคารห้องสมุดและต่อเติมมุขหน้าอาคาร 105/29  ทั้ง 2 หลัง และรื้อถอนอาคาร ป.1 ซ  ขนาด  5 ห้องเรียน พ.ศ. 2553  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบูรณาการ ICT แบบ 105/29 ปรับปรุง ขนาด 2 ชั้น 4 ห้องเรียน...

  -  ปี พ.ศ.2562 นายทองใบ  สะอาดรัมย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน


   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-12-10 11:12:59 น.

โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: 0818793352 อีเมล์: anubanbandan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรวุฒิ หยุดยั้ง โทรศัพท์: 095-9099987 อีเมล์: kataidevil@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]