โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                ประวัติโรงเรียน

              โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๑  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๘  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.๒๔๘๓  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านสำโรง  ตำบลโนนขวาง  อำเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์   พื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ ๑๖ ไร่   ๗๐  ตารางวา   โดยอาศัยแรงงานจากบ้านสำโรงและบ้านปอหู   ช่วยกันสร้าง  สถานที่เรียนเดิมเป็นศาลาติดพื้น  มีชื่อว่า “ โรงเรียนประชาบาล  ตำบลปราสาท ๖ ” 

  มี นายประสงค์   สุขาวรรณ เป็นครูใหญ่  มีนักเรียน  ๗๓  คน เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๔ พ.ศ. ๒๕๑๓  โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยสันติภาพอเมริกัน  เป็นเงิน  ๑,๕๐๐ เหรียญสหรัฐอเมริกา  โดยการประสานงานของ คุณสรีพรรณ  ประเสริฐศรี  พัฒนากรอำเภอเมืองบุรีรัมย์  คณะครูและราษฎร ได้เสียสละทรัพย์สิน แรงงานมาสมทบ  จนสร้างอาคารหลังใหม่เสร็จ   เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๑๓

              ๑๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๑๔  นายสุรวุฒิ  บุญญาณุสาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ได้เดินทางมาเปิดป้ายอาคารเรียนและตั้งชื่อโรงเรียนเพิ่มเติมเป็น “  โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ  ” 

  เพื่อเป็นเกียรติยศแก่หน่วยสันติภาพอเมริกัน ที่ให้เงินช่วยเหลือ

              ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  นายอดิศร  ทิพย์มาศโกมล  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  จนถึง ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

              ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕   นายยุทธนา   ชวติ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  จนถึงวันที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

            ปัจจุบัน นายสุพงษ์   เวโน  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ตั้งแต่ ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖

  ตารางที่  ๑  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ

   

  ที่

  ชื่อ สกุล

  ตำแหน่ง

  วันดำรงตำแหน่ง

  วันออกจากตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  นายประสงค์   สุขาวรรณ                     

  ครูใหญ่ 

  ๘   มิถุนายน    ๒๔๘๓

   

   

  นายสังกา  ตันเสียดี 

  ครูใหญ่

   

   

   

  นายสุพิณ    วันล้วน   

  ครูใหญ่

   

   

   

  นายนิพนธ์    แป้นทอง

  ครูใหญ่

   

   

   

  นายเอี่ยม         บุตรศรี

  ครูใหญ่

   

   

   

  นายกมล   เปี่ยมวัฒนชัย

  อาจารย์ใหญ่

   

   

   

  นายประสาร    เวียงใต้  

  อาจารย์ใหญ่   

  ๒๘  กันยายน ๒๕๓๘

  ๓๐ มกราคม            ๒๕๔๔

   

  นายไพฑรูย์      มูลดวง 

  อาจารย์ใหญ่  

  ๓๑ มกราคม  ๒๕๔๔

  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๔๕

   

  นายอดิศร  บุญสอน 

  อาจารย์ใหญ่   

  ๒๙  มีนาคม   ๒๕๔๕

  ๓๐  มีนาคม   ๒๕๔๖

   

  ๑๐

  นายสิทธิพงศ์  จารุทรัพย์สดใส    

  อาจารย์ใหญ่    

  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๔๖

  ๑๒พฤศจิกายน  ๒๕๔๖

   

  ๑๑

  นายวิทยา  พนารินทร์ 

  ผู้อำนวยการ

  ๑๓ พฤศจิกายน๒๕๔๖

  ๒๑  ตุลาคม ๒๕๕๒

   

   

   

  ที่

  ชื่อ สกุล

  ตำแหน่ง

  วันดำรงตำแหน่ง

  วันออกจากตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  ๑๒

  นายอดิศร  ทิพย์มาศโกมล      

  ผู้อำนวยการ

  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒

  ๑๘

  ธันวาคม

  ๒๕๕๕

   

  ๑๓

  นายยุทธนา  ชวติ

  ผู้อำนวยการ

  ๑๘  ธันวาคม

  ๒๕๕๕

  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

   

  ๑๔

  นายสุพงษ์   เวโน

  ผู้อำนวยการ

  ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

  ๒๕๕๗

   

  ๑๕ นางเสาวณี  บ่อศิลป์ ผู้อำนวยการ ๒๕๕๗ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

   

   

    สีประจำโรงเรียน               เขียว – ขาว

    คำขวัญของโรงเรียน          ครูดี   นักเรียนเด่น   โรงเรียนเป็นเลิศ

    คติธรรมของโรงเรียน         ปญฺญา  โลกฺสสมิง  ปฺชโชโต : ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

    อักษรย่อของโรงเรียน          ร.ส.ร.


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:41:44 น.

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: samrongschool_2012@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชนกานต์ ปักเกตุ โทรศัพท์: 0934465804 อีเมล์: samrongschool_2012@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]