โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

              ๑. ส่งเสริม  สนับสนุนและประสานกับทุกภาคส่วนของสังคม  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.๑–ป.๖  อย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ

              ๒. ปฏิรูปการศึกษา บุคลากร และกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนาการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลาย

              ๓. ส่งเสริมแสะสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยี  และทักษะความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านวิชาการ  งานอาชีพ  และทักษะความสามารถของผู้เรียน  สู่มาตรฐานสากล

              ๔. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อให้ผู้เรียนดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพ  พลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 

              ๕. ส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม  อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

              ๖. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีขวัญกำลังใจในการ

  ปฏิบัติหน้าที่  มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีความสามารถในการบริหารงาน  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

              ๗. ส่งเสริมพันธภาพที่ดีและการมีส่วนร่วมระหว่าง  โรงเรียน  ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ศิษย์เก่าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

  เป้าประสงค์

    นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้น ป.๖ อย่างทั่วถึง และเสมอภาค  มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเรียนรู้เพื่อให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข   มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น  มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีทักษะด้านกีฬา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:41:44 น.

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: samrongschool_2012@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชนกานต์ ปักเกตุ โทรศัพท์: 0934465804 อีเมล์: samrongschool_2012@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]