โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์   โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพเป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม  มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสามารถตามมาตรฐานปฐมวัยและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เน้นเทคโนโลยีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

    ปรัชญาของโรงเรียน

                จัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นพัฒนาสมรรถภาพด้านการเขียน  อ่าน  ฟัง  พูด  การคิดวิเคราะห์ที่เป็นระบบด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพที่มี  โดยยึดหลักการ    “ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ได้”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:41:44 น.

โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: samrongschool_2012@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชนกานต์ ปักเกตุ โทรศัพท์: 0934465804 อีเมล์: samrongschool_2012@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]