โรงเรียนนางรอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
 


  • ประวัติโรงเรียน
  •          โรงเรียนนางรอง  เป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรกของอำเภอนางรอง  จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองความต้องการของชุมชน  เนื่องจากอำเภอนางรองเป็นอำเภอขนาดใหญ่ ประชากรเพิ่มขึ้นทุุกปี  สถานที่เรียนเดิมรับนักเรียนได้จำกัด และเดินทางไปศึกษาที่อื่นไม่สะดวก  อำเภอนางรองจึงเสนอเรื่อง การจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ  และได้รับอนุมัติตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการที่ 118017/2491  ลงวันที่ 1 กันยายน 2491 

             โรงเรียนนางรองเปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2492  ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 1 ห้องเรียน  มีครู 1 คน คือ นายสุรพล  กมลชัย  ซึ่งนับเป็นครูคนแรกของโรงเรียนนางรอง  ต่อมาได้ขยายชั้นเรียนตามลำดับมาจนถึงปัจจุบัน  มีนายปัณณทัต  วิวัตรชัย  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในปัจจุบัน รวมเวลาจัุดตั้ง  63  ปี

     

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:37:45 น.

โรงเรียนนางรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044631383 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: กฤตยชญ์ หุนารัตน์ โทรศัพท์: 0894217666 อีเมล์: tae_finance_51@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]