• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ(Mission)

         ๑.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

         ๒.  สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

         ๓.  สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

   เป้าประสงค์( Goal )  

         ๑.  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

         ๒.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

         ๓.  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักถิ่นฐาน ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

         ๔.  โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.

         ๕.  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:37:45 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรธี เครือบคนโท
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายดิษฐวัฒน์ สิงหภิวัฒน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอายุปข่าน สยามประโคน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอรพิน ขุนเพ็ง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายพานุวัฒน์ ป้องเคน

 • นางสาวประเทือง จันทร์สว่างสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,705
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนางรองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044631065 อีเมล์: info@nrpsc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ธนากร วิทย์ศลาพงษ์ โทรศัพท์: 0640920077 อีเมล์: tanakron_lex@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]