• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

           โรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  บรรยากาศดี    

  มีสุนทรียภาพ นักเรียนมีคุณธรรม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  ภายในปี  ๒๕๕๘

  ปรัชญาของโรงเรียน

  “คนดี มีวินัย”

          คนดีเป็นคนที่มีคุณธรรม มีศีลธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความขยันหมั่นเพียร

  รู้จักคุณค่าของการประหยัด มีความสุจริต มีจิตใจเป็นประชาธิปไตย มีการยกย่องคุณธรรมความดี

  ของบุคคลมากกว่าเงินตราและฐานันดรศักดิ์ มีความคิดรักชาติ ศาสนา กษัตริย์ คนดี ย่อมคิดดี

  ทำดี  คือ พูด คิด และทำในสิ่งที่ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ฉะนั้นคนดีต้องปฏิบัติตามระเบียบ

  ข้อบังคับ กฎและกติกาของสังคม มีความรับผิดชอบ เคารพในเหตุผล มีความเชื่อฟังบิดา มารดา

  ครู-อาจารย์ มีความเกรงใจ มีความขยันหมั่นเพียรพึ่งตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ประหยัด

  มีความเมตตา กรุณา มีความเสียสละและมีความกล้าในทางที่ถูกต้องควรแสดงความเป็นผู้มีวินัยนั่นเอง  

  นักเรียนโรงเรียนนางรองพิทยาคม ทุกคนต้องปฏิบัติตนให้เป็นคนมีวินัย ตามปรัชญาของ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:37:45 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุรธี เครือบคนโท
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายดิษฐวัฒน์ สิงหภิวัฒน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอายุปข่าน สยามประโคน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอรพิน ขุนเพ็ง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์

 • นายสมพุด เกตขจรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,634
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนางรองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044631065 อีเมล์: info@nrpsc.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ธนากร วิทย์ศลาพงษ์ โทรศัพท์: 0640920077 อีเมล์: tanakron_lex@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]