โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •       โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที 111 หมู่ที่ 12 บ้านดอนมัน ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มก่อตั้งและทำการเปิดสอนครั้งแรก เมื่อ 16 พฤษภาคม 2537โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายประมูล ดวงศรี ผู้อำนวยการในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่มและให้การสนับสนุน โดยมีนายพหล ปราบริปูตลุง อาจารย์ 2 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็นผู้ประสานงานจัดตั้งและทำหน้าที่ผู้บริหาร โรงเรียนสาขาในลำดับต่อมา          การจัดตั้งโรงเรียนสาขาได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนทรัพย์สิน และแรงงานจากสภาตำบล- ตาจง ภายใต้การนำของ นายแชน เบ็ญจคุ้ม ประธานสภาตำบลในขณะนั้น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย และตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด          โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนรัฐบาล ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาล ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2540 จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย โดยเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2537 และเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2541

  โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ มีผู้บริหารโรงเรียน ตามลำดับ ดังนี้

           1.นายพหล ปราบริปูตลุง อาจารย์ 2 รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ ระหว่าง
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2537 - 1 พฤศจิกายน 2543

           2.นายวิเชียร เจริญครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
  โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ อีก 1 ตำแหน่ง

           3. นายประชัย พรสง่ากุล ครูใหญ่โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ 1 มีนาคม 2544 – 22 ธันวาคม 2546

           4. นายสราวุธ ทรงประโคน ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ ตั้งแต่
  วันที่ 24 พฤศจิกายน 46 - 20 มกราคม 2549

           5. นายทักษิณ แผ้วพลสง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์
  ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2549 - 30 กันยายน 2562
      

            6. นางสาวทัศนีย์   เนตรระโคน  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์

  ตั้งแต่วันที่ 4 พศจิกายน 2562 - ปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-25 13:38:33 น.

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044618458 อีเมล์: tajongpit@outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: ปทุมวดี สุขจันดี โทรศัพท์: 0853125564 อีเมล์: Patoomwadee@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]