โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ มีดังนี้

         1. เพิ่มศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นคุณธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง

  3. ประสานความร่วมมือกับองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  4. พัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

   

  เป้าประสงค์ มีดังนี้

        1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

        2. ครูมีความรู้ ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

        3. ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

        5. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มขึ้น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-25 13:38:33 น.

โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044618458 อีเมล์: tajongpit@outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: ปทุมวดี สุขจันดี โทรศัพท์: 0853125564 อีเมล์: Patoomwadee@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]