โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 76 หมู่ 17 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31150 โทรศัพท์/โทรสาร 044-193415 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านเมืองแก อยู่ห่างจากตัวอำเภอสตึก 14.5 กิโลเมตร อยู่ห่าง จากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ 55 กิโลเมตร ถานที่ตั้งเดิมเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ สภาตำบลและชาวเมืองแก มอบให้จัดตั้งเป็นโรงเรียน ปัจจุบันเป็นที่ราชพัสดุ มีเนื้อที่ทั้งหมด 208 ไร่ 1 งาน 21.6 ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ โรงเรียนบ้านเมืองแก โรงเรียนบ้านหนองเชื่อก โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก โรงเรียนบ้านหนองดุม โรงเรียนบ้านหนองกับ โรงเรียนบ้านสวายตางวน โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โรงเรียนบ้านตามา ประวัติความเป็นมา โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมตั้งขึ้นด้วยผลแห่งความสามัคคี เสียสละแและความคิดก้าวหน้า เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของชาวบ้านเมืองแกและตำบลใกล้เคียง ซึ่งได้ร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมกันเสียสละกำลังทรัพย์ เพื่อมุ่งหวังให้มีสถานศึกษา สำหรับลูกหลาน คณะกรรมการในการดำเนินการจัดตั้งประกอบด้วยสมาชิกสภาตำบลเมืองแก ดังนี้ 1. นายทองสูรย์ จ่าภา กำนันตำบลเมืองแก 2. นายคำใส ธีรพงษ์สวัสดิ์ แพทย์ประจำตำบล 3. นายอุบล จันทร์สม ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเชือก 4. นายพุ่ม ดีสุทธิ์ ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนบ้านเมืองแก 5. นางสาวสุรัตน์ มีภักดี ผู้นำชุมชน ทั้งคณะได้เป็นผู้นำประชาชนในการจัดหาที่ดินและสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จนกระทั่งกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 โดยมีนายวุฒินันท์ พงษ์อารยะ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีเปิด การดำเนินกิจการของโรงเรียน 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรก โดยมีนายอุทัย นิวัตินุวงศ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนทั้งหมด 2 ห้องเรียน จำนวน 78 คน (ม.ศ.1/1/-2) อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราว 6 ห้องเรียน ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้การบริหารของผู้อำนวยกาญจนพงษ์ ตราชู โรงเรียนเปิดทำการสอนมาจนถึงปัจจุบันรวมแล้วเป็นเวลา 36 ปี ได้มีการพัฒนาทั้งด้านอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรและนักเรียนมาโดยตลอด จนเป็นที่ภาคภูมิใจของชุมชนทำให้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนด้วยดีเสมอมา ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากรทุก ๆ ฝ่ายในโรงเรียนร่วมมือกันในการพัฒนาและนำโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ตราสัญลักษณ์โรงเรียน ประกอบด้วย วงกลม 2 วงซ้อนกัน หมวกปริญญา และงอบบนตารางกราฟ ความหมาย การผสมผสานและร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน บริการชุมชนโดยให้ความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน อักษร ย่อ ม.พ. คติธรรมประจำโรงเรียน "สุวิชฺชาโน ภวํ โหติ" ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ คติพจน์ประจำโรงเรียน เมตตา สามัคคี เรียนดี มีวินัย ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นทองกวาว หรือต้นจาน เป็นต้นไม้พื้นเมืองที่มีความอดทนและแข็งแรงมีดอกสีแสด - ดำ ตรงกับสีประจำโรงเรียน สีประจำโรงเรียน แสด - ดำ สีแสด หมายถึง ความกล้าหาญ กล้าแสดงออกทางความคิด กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง สีดำ หมายถึง ความรักที่มั่นคง ความกตัญญูรู้คุณ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:37:45 น.

โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-193416 อีเมล์: muangkae@mpkbr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พิไลวรรณ ซึ่งเสน โทรศัพท์: 0810624061 อีเมล์: philaiwanyu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]