โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา

  1. นายพรศักดิ์  หมื่นเจริญ                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                          ประธานกรรมการ

  2. นายสมบัติ  หล่าธรรม                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  3. นายผจญ  แสงโสภา                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  4. นายลิขิต เทียมตรี                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  5. นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  6. นายวิจักษ์  คันธมาลย์                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  7. นางณิชกุล  บุญอาจ                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  8. เจ้าอธิการธวัชชัย สุทธสีโล                ผู้แทนองค์กรศาสนา                กรรมการ

  9. พระครูสมุ สันติ                            ผู้แทนองค์กรศาสนา                กรรมการ

  10. นายธวัชชัย  สอนสวาสดิ์                ผู้แทนครู                             กรรมการ

  11. นายภิภพ ตันศิริกาญกุล                 ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ

  12. นางปิยาภรณ์  แก้วภูมิแห่                ผู้แทนผู้ปกครอง                     กรรมการ

  13. นายคำสิงห์ ยินดีรัมย์                    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  14. นายไพรัตน์  ชื่นศรี                      ผู้แทนองค์กรชุมชน                  กรรมการ

  15. นายกาญจนพงษ์ ตราชู                  ผู้อำนวยการโรงเรียน               กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:37:45 น.

โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-193416 อีเมล์: muangkae@mpkbr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พิไลวรรณ ซึ่งเสน โทรศัพท์: 0810624061 อีเมล์: philaiwanyu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]