โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • พันธกิจ/เป้าหมาย พันธกิจ โรงเรียนและชุมชนร่วมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสิ่งเหล่านี้ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 2. พัฒนาผู้เรียน ให้ได้มาตรฐานการศึกษา โดยเน้นการปฏิบัติ การเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 4. ส่งเสริมการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน 6. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้่อต่อการเรียนรู้ ป้าหมาย หลักสูตรของโรงเรียนเมืองแกพิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ จึงกำหนดเป้าหมายของหลักสูตรดังนี้ 1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะของความเป็นไทยและค่านิยมอันพึงประสงค์ 2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 4. ผู้เรียนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และยึกมั่นในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 5. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและสังคมภาคภูมิใจในความเป็นไทย 6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 7. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 8. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ มีทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:37:45 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายกาญจนพงษ์ ตราชู
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวอิษฎาพร ศรีบุญ

  • นางสุพรรณี สอนสวาสดิ์







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

12,768
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-193416 อีเมล์: muangkae@mpkbr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: พิไลวรรณ ซึ่งเสน โทรศัพท์: 0810624061 อีเมล์: philaiwanyu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]