• คณะกรรมการนักเรียน
 • นาย กำพลศักดิ์ ตะเภาเงิน
  นาย เทวา เปิดโปง
  นาย ทักษ์ดนัย อินทรี
  นาย ศุภนัฐ วาสุชาติ
  นางสาว จุฑามาศ พลสมัคร
  นางสาว ปิ่นมณี ตรวจมรรคา
  นางสาว วิภา จิตต์งามยิ่ง
  นางสาว กฤษณา ตราพัด
  นางสาว นลินี ยิงรัมย์
  นางสาว พนิดา คงคำ
  นางสาว อินทรา อินรัมย์
  นางสาว เยาวลักษณ์ ทองปลิว
  นางสาว วรรณศิริ หลักดี
  นางสาว อนัญญา เรืองณรงค์
  นางสาว จุฑามาศ เกตุสิทธิ์
  นางสาว ธิดารัตน์ ชื่นชม
  นางสาว เบญจมาศ ยินดีรัมย์
  นางสาว พรรณทิพย์ โพธาราม
  นางสาว สุกัญญา ยิงรัมย์
  นางสาว สุดารัตน์ ยิงรัมย์
  นางสาว ศศิกานต์ พรมศรี
  นางสาว กมลลักษณ์ ภูเยี่ยมจิตร
  นางสาว ลาวัลย์ ขวัญทอง
  นางสาว อลิษา ยีรัมย์
  นางสาว ศศิชา คอนเพชร
  นางสาว สิริวัตร โคตรโนนสูง
  นางสาว ภาวิณี สติพันธ์
  นางสาว วิชุดา สติพันธ์
  นางสาว นัฐิดา บุญสรรค์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-26 23:24:14 น.

โรงเรียนสะแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-681803 อีเมล์: sakaephit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญญิสา เบียดนอก โทรศัพท์: 0621549632 อีเมล์: dear.aroon13@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]