• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนตามมาจรฐานทางด้านการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

  2. พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ

  3. พัฒนาครูให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ

  4. บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม  (S.B.M.)

  5. ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  6.ส่งเสริม  อนุรักษ์  สืบสาน  ประเพณีวัฒนธรรม

  เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานทางด้านการจัดการเรียนรู้

  2. ผู้เรียนเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ

  3. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

  4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม (S.B.M.)  โดยยึดหลัธรรมาภิบาล

  5. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  6. โรงเรียนอนุรักษ์  สืบสาน  ประเพณีวัฒนธรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-26 23:24:14 น.

โรงเรียนสะแกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044-681803 อีเมล์: sakaephit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญญิสา เบียดนอก โทรศัพท์: 0621549632 อีเมล์: dear.aroon13@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]