โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                               เดิมโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2537   ประกาศจัดตั้งและเปิด  ทำการสอนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2540 นับรวมถึงปีการศึกษา  2556   เป็นเวลา  18    ปี   โรงเรียนให้บริการแก่ชุมชนอยู่   3   ตำบล คือตำบลทุ่งจังหัน   ตำบลดงอีจาน   และตำบลโนนสุวรณบางส่วน  เพื่อลด ปัญหาค่าใช้จ่ายและการเดินทาง พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมบุตรหลานให้เข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง       

  ปีการศึกษา 2537 นายพีระพงศ์ เจริญพันธุ์วงศ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมเป็นผู้ริเริ่มขอจัดตั้งโรงเรียนสาขา ตำบลทุ่งจังหันขึ้น โดยขอที่ดินสาธารณประโยชน์ บ้านหนองหิน หมู่ 8 ตำบลทุ่งจังหัน เป็นสถานที่ก่อสร้าง อาคารชั่วคราวขึ้นมา 4 ห้องเรียน บนพื้นที่ 74 ไร่ และได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลทุ่งจังหัน นำโดยกำนันตุง   บุญเที่ยง   เป็นผู้นำในการก่อสร้าง    และทางโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมมอบหมายให้      นายพิทักษ์ แก้วเนตร อาจารย์ 2 ระดับ 6 มาเป็นผู้ดูแลสาขา

                ปีการศึกษา 2538 นายพิทักษ์ แก้วเนตร ผู้ดูแลโรงเรียนสาขา ขอย้ายกลับโรงเรียนนางรอง ทางโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม จึงแต่งตั้งให้นายเอกพัฒน์  โคตรสมบัติ อาจารย์ 2 ระดับ 6 มาเป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขาแทน

                ปีการศึกษา 2540 วันที่ 10 สิงหาคม 2540 ทางโรงเรียนได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ ตั้งชื่อเป็น โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม และได้รับการบรรจุ ครู-อาจารย์ มาทำการเรียนการสอน 4 ตำแหน่ง

               ปีการศึกษา 2542 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ อาคารกึ่งถาวร มูลค่า 1,200,000 บาท 1 หลัง และห้องน้ำ-ห้องส้วม 1 หลัง มูลค่า 210,000 บาท และได้รับอนุมัติให้เปิด มัธยมศึกษาตอนปลาย

  ปีการศึกษา 2544 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ อาคาร 216 (ล/หลังคาทรงไทย) และสิ่งประกอบ 7 รายการ งบประมาณ 16,090,000 บาท

  ปีการศึกษา 2550 นายธนาภพ โคตรสมบัติ ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม และมีคำสั่งให้ นายวีระ อ่อนน้ำคำ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม   แทนจนถึงปัจจุบัน

  ปีการศึกษา 2552  นายวีระ อ่อนน้ำคำ ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ และมีคำสั่งให้ นายเรืองรวิศ  พายุหะธำรงรัตน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม

  ปีการศึกษา 2554  นายเรืองรวิศ  พายุหะธำรงรัตน์ ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพลับพลาชัย  ตำบลจันดุม  อำเภอพลับพลาชัย   จังหวัดบุรีรัมย์ และมีคำสั่งให้ นายกาญจนพงษ์  ตราชู   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคม

  ปีการศึกษา 2556  นายกาญจนพงษ์  ตราชู  ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม   อำเภอเมือง    จังหวัดบุรีรัมย์       และมีคำสั่งให้ นายเสฏฐศิษฎ์  วัฒนภักดีกิจ     มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมแทน

  ปีการศึกษา ๒๕๕๘  นายเสฏฐศิษฎ์  วัฒนภักดีกิจ  ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์   อำเภอนางรอง    จังหวัดบุรีรัมย์       และมีคำสั่งให้ นายชวลิต  เจนเจริญ     มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมแทน

  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  นายชวลิต เจนเจริญ  ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม   อำเภอนางรอง    จังหวัดบุรีรัมย์       และมีคำสั่งให้ นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล     มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมแทนจนถึงปัจจุบัน
  ปีการศึกษา 2562 นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ และมีคำสั่งให้ นางสุภัทร์ แสนกล้า มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมแทนจนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-28 14:23:28 น.

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044666035 อีเมล์: samakkeepit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสายวสันต์ วิเศษสัตย์ โทรศัพท์: 0979414626 อีเมล์: wisetsat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]