โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ประธานสภานักเรียน                                 นางสาวธนัชชา   อรุณศรี                    

  รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1                นายประชา   บุญสุข

  เลขานุการสภานักเรียน                             นางสาวฟ้ารุ่ง   ทรงวิผล               

  คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

  ๑. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

  ๑.๑ นายสุนทร   ปัสสามาลา               

  ๑.๒ นางสาวอภิญญา   เขียวสลับ          

  ๑.๓ นางสาวทองชมพู   แก้วอนันต์                  

  ๒. คณะกรรมการสภานักเรียนกิจการนักเรียน

  ๒.๑ นางสาวแพรวา   ปักษา              

  ๒.๒ นางสาวสิริยา   ดวงมาลา  

  ๒.๓ นางสาวสุดารัตน์   สมเจตนา          

  ๓.      คณะกรรมการสภานักเรียนอาคารและสถานที่

  ๓.๑ นายเอ๋   บุญเต็ม            

  ๓.๒ นายภาคภูมิ   จำปาแดง              

  ๓.๓ นายนวมินทร์   บุญเขื่อง              

  ๔.  คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์

  ๔.๑ นายชิษณุพงศ์   ฉิวกระโทก 

  ๕.  คณะกรรมการสภานักเรียนเหรัญญิก

  ๕.๑ นางสาวธิดารัตน์   บ้านแสน 

  ๖. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสุขภาพอนามัย

  ๖.๑ นางสาวภัทรพร   สอนเกตุ   

  ๖.๒ นาวสาวนัฐมล   โลมรัตน์   

  ๖.๓ นางสาวนฤทัย   จำปาเทศ  

  ๗. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม

  ๗.๑ นางสาวพรธิชา   แสงเขียว           

  ๗.๒ นางสาวเทวิกา   นิโกรัมย์            

  ๗.๓ นางสาวศริญญา   คำตานิตย์         

  ๘. คณะกรรมการฝ่ายกีฬา

  ๘.๑ นายวิทวัฒน์   ดวงมะณี

  ๘.๒ นายนันทวัฒน์   คำแพ่ง

  ๘.๓ นาสาวธัญญานุช   เพตายนต์

  ๙. คณะกรรมฝ่ายสารวัตรนักเรียน

  ๙.๑ นายซารูลนิซัม   เบนมูฮัมหวัดฟาวซี

  ๙.๒ นายคฑาวุธ   ประดิษจา

  ๙.๓ .นายจิรศักดิ์   บัณฤทธิ์

  ๙.๔ นายพันธกานต์   ชัยแหม่ง

  ๑๐. กรรมการนักเรียนโดยตำแหน่ง จากตัวแทนหัวหน้าห้อง

  ๑๐.๑ เด็กชายรัชชานนท์  หมื่นภักดี

  ๑๐.๒ เด็กหญิงสวิตา  วิชัยรัมย์

  ๑๐.๓ เด็กหญิงภัทรสุดา  ป้องสีดา

  ๑๐.๔ นายอติชาติ  ชำนาญกิจ

  ๑๐.๕ นางสาวธนัชชา  อรุณศรี

  ๑๐.๖ นายเจษฎา  น้อยหมื่นไว

  ๑๐.๗ นายวัชรพล  แก้วปั่น

  ๑๐.๘ นายสุทินันท์ จะเริกรัมย์

  ๑๑. ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายต่างๆ

  ๑๑.๑ ฝ่ายวิชาการ                          นายปริญญา  สองสีดา

                                                      นายวสันต์ชาย   มงคลชาติ

  ๑๑.๒ ฝ่ายกิจการนักเรียน                นายวิชา  ผกามาศ  

                                                      นายนิคม  ดวงมาลา                      

  ๑๑.๓ ฝ่ายอาคารสถานที่                 นายธนเดช  สิทธิธรรม

                                                      นายนราศักดิ์  อ่อนน้ำคำ    

  ๑๑.๔ ฝ่ายประชาสัมพันธ์                นางสาวพรสุรีย์  เลื่อยรัมย์

                                                      นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์             

  ๑๑.๕ ฝ่ายเหรัญญิก                        นางภารดี  สิทธิศาสตร์

                                                       นางสาวธนาภรณ์  นีลพันธนันท์                 

                                      ๑๑.๖ ฝ่ายสุขภาพอนามัย                 นางสาววารุณี  แสงสวัสดิ์ 

                                                       นางสาวพุทธธิดา  รักษ์สิริอังกูร                                        

  ๑๑.๗ ฝ่ายปฏิคม                             นางสุภาพร  ศรีมะณี

                                                        นางสาวปพิชญา สุขล้อม

  ๑๑.๘  ฝ่ายกีฬา                              สิบเอกถนอม  หมั่นประโคน 

                                                       นางภัทรวี  ศีลเสมอ

  ๑๑.๑๐ ฝ่ายสารวัตร                         นายธนวิน  เกิดประโคน

                                                       นายนภัส  เวชชศาสตร์

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-28 14:23:28 น.

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044666035 อีเมล์: samakkeepit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสายวสันต์ วิเศษสัตย์ โทรศัพท์: 0979414626 อีเมล์: wisetsat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]