โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  พันธกิจที่โรงเรียนสามัคคีพิทยาคมดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติ  มีดังนี้ คือ

  1. จัดการศึกษาตามสมรรถนะของหลักสูตรสถานศึกษา

  2. มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐาน

  3. ปลูกจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม

  4. องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและระหว่างประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนากา

  จัดการศึกษา

  5. พัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

     เป้าหมาย

  ๑.      ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรม  จริยธรรม มีความเป็นเลิศตามศักยภาพ  สามารถสื่อสารได้อย่าง

  น้อย  ๒  ภาษา  มีกระบวนการคิดวิเคราะห์และสร้างชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์  ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๒.       ส่งสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานระดับ

  สากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  และใช้สื่อเทคโนโลยี (ICT)  ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้การวิจัยและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตามมาตรฐานระดับสากล

  ๓.      ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นำทางวิชาการ  มุ่งพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  บริหารจัดการด้วยระบบ

  คุณภาพ  ใช้หลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วม  ระดมทรัพยากรจากชุมชน  เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ระดับมาตรฐานความเป็นสากล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-28 14:23:28 น.

โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โทรศัพท์: 044666035 อีเมล์: samakkeepit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสายวสันต์ วิเศษสัตย์ โทรศัพท์: 0979414626 อีเมล์: wisetsat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]