• คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 • แผนการบริหารจัดการการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19
 • ประวัติโรงเรียน
 •          โรงเรียนบ้านคอโค เดิมชื่อโรงเรียนวัดสง่างาม ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดสง่างาม  หมู่ที่  ๑  ต.คอโค  อ. เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์  เว็บไซต์ http://www.korko.ac.th   , E-mail korkoschool@ gmail.com  เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๔๖๕  ณ ศาลาวัดสง่างาม มีนายเยื้อน สายแสงจันทร์ เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาเมื่อวันที่  ๑๘ กันยายน  ๒๔๗๔ ได้ย้ายมาเรียนที่ศาลาวัดประทุมศรัทธา (บ้านตะเคียน) จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๘๔ นายเยื้อน สายแสงจันทร์ ได้ย้ายไปช่วยราชการที่อื่น ทางราชการได้แต่งตั้ง นายหลุ่น วสุวัชร์  รักษาการแทนครูใหญ่
            ปี ๒๔๙๗ ทางโรงเรียน ร่วมกับประชาชน และทางราชการได้รวบรวมเงินซื้อที่ดินเนื้อที่ ๒ ไร่เศษ จัดสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศขึ้น และได้ย้ายที่เรียนจากวัดประทุมศรัทธา มาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบันนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  มิถุนายน ๒๕๐๐  เป็นต้นมาและได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน เป็น “โรงเรียนบ้านคอโค ” ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๐๐  โดยมีเขตพื้นที่บริการ 7  หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่ 1   บ้านคอโค หมู่ที่ 2   บ้านตราด   หมู่ที่ 3    บ้านตะเคียน   หมู่ที่ 4    บ้านแสงตะวัน  หมู่ที่ 10  บ้านโคกกะนัง-ตะเตียว   หมู่ที่ 11  บ้านบางกอกน้อย   หมู่ที่ 12  บ้านรังผึ้ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้มีการปรับปรุงพัฒนาดังต่อไปนี้
            ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๐๘  ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ ใต้ถุนเตี้ย ขนาด ๕ ห้องเรียน
            ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๑๖  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ ใต้ถุนสูงและต่อเติมชั้นล่าง สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘
            ๓  กรกฎาคม   ๒๕๒๑  สร้างอาคารแบบ สร.๐๓  ขนาด ๔ ห้องเรียนสร้างเสร็จเฉพาะชั้นบน ได้มีการจัดซื้อที่ดินด้านทิศตะวันตกเพิ่มขึ้นอีก  ๑  ไร่ ๑ งาน ๗๖  ตารางวา  ทำให้โรงเรียนมีที่ดินเพิ่มขึ้น รวมทั้งสิ้น ๓ ไร่ ๑ งาน ๗๖  ตารางวา
            พ.ศ. ๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน สร. ๐๓  ทำให้สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนกันยายน  ๒๕๒๕ 
            ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๒๕  ได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๒ ขนาด ๑๐ X ๑๒ เมตร
            ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๒๖  ได้ต่อเติมอาคาร สร.๐๓ ชั้นล่าง จำนวน ๔ ห้องเรียน
            ๒๖  มกราคม  ๒๕๒๕  ธนาคารไทยพาณิชย์  ได้สร้างถังเก็บน้ำฝน ขนาดความจุ  ๕,๐๐๐    ลูกบาศก์เมตร 
            ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๒๖  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑  จำนวน  ๖ ที่  และที่ปัสสาวะชาย
            ๑๖  เมษายน  ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ๒๐๕/๒๕๒๖  จำนวน ๘๗๐,๐๐๐  บาท
            พ.ศ. ๒๕๓๙  ได้ก่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันออกและด้านทิศใต้ พร้อมทั้งสร้างป้ายโรงเรียนซึ่งเป็นคอนกรีตและปูหินอ่อน  จากเงินบริจาคของประชาชนในเขตบริการและ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์อมรวัฒน์  พร้อมทั้งขออนุญาตสภาตำบลคอโคเพื่อขอใช้ที่ดินตรงบริเวณสนามฟุตบอลปัจจุบัน อย่างเป็นทางการ  งบประมาณในการก่อสร้างรั้วและป้ายชื่อโรงเรียนจำนวน ๑๒๐,๐๐๐  บาท นอกจากนี้ทางราชการได้อนุญาตให้รื้อถอนห้องส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖  จำนวน  ๒  หลัง และได้นำวัสดุมาต่อเติมสร้างห้องพยาบาลและห้องสหกรณ์ โดยสมทบกับเงินบริจาคของประชาชน จำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท
            พ.ศ. ๒๕๔๔  มีการปรับปรุงห้องสมุด โดยการปูกระเบื้องทั้งห้อง  ใช้เงินงบประมาณจากการสนับสนุนจากประชาชน
            พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ.๒๕๕๑  ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนา ปรับปรุงด้านอาคาร สถานที่ดังต่อไปนี้
            -  การทาสีอาคารเรียนแบบ ป ๑ ฉ ใต้ถุนเตี้ยทั้งหลัง  และอาคาร ๓  ชั้นล่าง 
            -  ปรับปรุงห้องสมุด โดยจัดทำชั้นวางหนังสือจำนวน  ๗  หลัง
            -  ปรับปรุงห้องธุรการ  จัดหาชั้นวางเอกสารเพิ่มเติม
            -  จัดทำที่จอดรถจักรยานของนักเรียนเพิ่มเติม ต่อเติมให้มีสภาพแข็งแรง
            -  ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ออกไปทางด้านหลังเพื่อเป็นห้องดนตรี นาฏศิลป์ โดยใช้เงินจากการบริจาค
            -  เทพื้นถนนคอนกรีตด้านข้างอาคาร ๒ 
            -  สร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันตกและด้านทิศเหนือ ทิศใต้ จากเงินบริจาคของชุมชนจำนวนเงิน  ๑๑๐,๐๐๐  บาท
            -  เทพื้นคอนกรีตที่จอดรถยนต์ของครูทั้ง   ๒  แห่ง
            -  จัดทำเสาธง  จัดสวนหย่อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนใหม่
            -  สร้างศาลาพักร้อนด้านหน้าอาคาร ๒  จำนวน  ๒  หลัง ด้วยเงินบริจาคของ   นายสันทัด      เศรษฐประสงค์  และครอบครัว จำนวนเงินในการก่อสร้าง  ๒๐๐,๐๐๐  บาท
            -  เทพื้นถนนคอนกรีตด้านหลังอาคาร ๒  โดยใช้เงินบริจาคจากชุมชน
            -  ปรับปรุงระบบสารสนเทศ ระบบงานธุรการ การขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของ TOT
            เดือนมกราคม  ๒๕๕๑  นายพสิษฐ  บำเพ็ญเพียร ผู้ใหญ่บ้านตราด พร้อมด้วยประชาชนบ้านตราดได้จัดผ้าป่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๙  เครื่อง เป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทำให้มีการขยายห้องคอมพิวเตอร์ ออกเป็น  ๒  ห้อง
            ๑๑   พฤศจิกายน  ๒๕๕๑  บริษัทหลักทรัพย์  ภัทร จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน  ๒๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต นำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการให้บริการยืมและสืบค้นหนังสือ การสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
            ปีการศึกษา ๒๕๕๔  ทางโรงเรียนโดยนายสฤษดิ์  ประครองใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอโคได้มีโครงการสร้างอาคารที่ระลึก ๙๐ ปี ประชาร่วมใจ และในวันที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ ได้มีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนในการก่อสร้าง ได้เงินจำนวน ๗๐๐๐๐๐  บาท กำหนดการในการวางศิลาฤกษ์ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
           ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  มอบอาคารเรียนที่ระลึก  ๙๐  ปี  ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต ๑  เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖
           ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงด้านอาคาร สถานที่ดังต่อไปนี้
            -  ย้ายอาคารเรียนแบบ ป ๑ ฉ ใต้ถุนเตี้ยทั้งหลัง  ไปด้านทิศตะวันนออก
            -  ปรับปรุงสนามฟุตบ
            -  ก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น แบบ สปช ๑๐๕/๒๙ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา)งบประมาณ ๓,๗๗๐,๐๐๐ บาท
            ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะครู  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า  ได้ระดมเงินสร้างอาคารโดม (อนุสรณ์ ๙๕ )   งบประมาณ  ๑,๘๖๐,๘๘๑  บาท
            ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้งบประมาณซ่อมแซมอาคาร สร.๐๓  จำนวน ๔๖,๓๐๐  บาท
            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านคอโค  เปิดทำการสอนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๘  คน  นักเรียนรวมทั้งสิ้น  ๔๘๔ คน  นางสาวเกศินี ชมเกียรติกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-05 11:07:14 น.

โรงเรียนบ้านคอโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044558730 อีเมล์: korkoschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนะเมศฐ์ จีระกมลศักดิ์ โทรศัพท์: 044558730 อีเมล์: korkoschool@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]