• คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
 • แผนการบริหารจัดการการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงานมีทั้งหมด 3 แผน

  1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  2. แผนยุทธศาสตร์   
  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

      กลยุทธ์ที่ 1   ส่งเสริม สนับสนุน ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
       กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการเรียนการสอนที่เป็นระบบและยั่งยืน
       กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
       กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาสู่โรงเรียนคุณภาพ
       กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
       กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีองค์ความรู้และทักษะวิชาชีพ เป็นครูมืออาชีพ
  3. แผนปฏิบัติการประจำปี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-05 11:07:14 น.

โรงเรียนบ้านคอโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โทรศัพท์: 044558730 อีเมล์: korkoschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนะเมศฐ์ จีระกมลศักดิ์ โทรศัพท์: 044558730 อีเมล์: korkoschool@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]