โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

             1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม ของบุคคล องค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองและชุมชน

             2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามมาตรฐานชาติสู่ประชาคมอาเซียน

             3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

             4. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  5.    ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีไทยบนพื้นฐานของความเป็นไทยและยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่อระบบสังคมโลกโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  เป้าประสงค์

  1.    ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

  2.    ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลแห่งการ

  เรียนรู้ ภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่น และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  3.    ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ

  4.    เครือข่ายการศึกษา และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  5.     

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

     มารยาทงาม

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

           เกษตรพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-24 16:08:34 น.

โรงเรียนบ้านกระเบื้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590424 อีเมล์: krabuangm3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐกิตติ์ ศาลางาม โทรศัพท์: 0908211948 อีเมล์: krabuangm3@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]