โรงเรียนบ้านหนองพิมาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช.และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินโดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ "ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้นเมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้วควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน”

          กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบ และเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกันแล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”

  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

          การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ​หัวข้อที่

  เรื่อง

  หมายเหตุ

  ข้อมูลพื้นฐาน

  01

  โครงสร้างหน่วยงาน

  คลิ๊กดูข้อมูล

  02

  ข้อมูลผู้บริหาร 

  คลิ๊กดูข้อมูล

  03

  อำนาจหน้าที่  

  คลิ๊กดูข้อมูล

  04

  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน 

  คลิ๊กดูข้อมูล

  05

  ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

  คลิ๊กดูข้อมูล

  06

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

  คลิ๊กดูข้อมูล

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  07

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  คลิ๊กดูข้อมูล

  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

  08

  Q&A 

  คลิ๊กดูข้อมูล

  09

  Social Network 

  คลิ๊กดูข้อมูล

  แผนการดำเนินงาน

  010

  แผนดำเนินการประจำปี 

  คลิ๊กดูข้อมูล

  011

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

  คลิ๊กดูข้อมูล

  012

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

  คลิ๊กดูข้อมูล

  การปฏิบัติงาน

  013

  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  คลิ๊กดูข้อมูล

  014

  มาตรฐานการให้บริการ

  คลิ๊กดูข้อมูล

  015

  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  คลิ๊กดูข้อมูล

  016

  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 

  คลิ๊กดูข้อมูล

  017

  E-Service 

  คลิ๊กดูข้อมูล

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  018

  แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

  คลิ๊กดูข้อมูล

  019

  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

  คลิ๊กดูข้อมูล

  020

  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

  คลิ๊กดูข้อมูล

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  021

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

  คลิ๊กดูข้อมูล

  022

  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  คลิ๊กดูข้อมูล

  023

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

  คลิ๊กดูข้อมูล

  024

  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

  คลิ๊กดูข้อมูล

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  025

  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  คลิ๊กดูข้อมูล

  026

  การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

  คลิ๊กดูข้อมูล

  027

  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  คลิ๊กดูข้อมูล

  028

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  คลิ๊กดูข้อมูล

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  029

  แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

  คลิ๊กดูข้อมูล

  030

  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต

  คลิ๊กดูข้อมูล

  031

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี

  คลิ๊กดูข้อมูล

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  032

  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  

  คลิ๊กดูข้อมูล

  033

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

  คลิ๊กดูข้อมูล

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  034

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 

  คลิ๊กดูข้อมูล

  035

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  คลิ๊กดูข้อมูล

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  036

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  คลิ๊กดูข้อมูล

  037

  การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต

  คลิ๊กดูข้อมูล

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  038

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  คลิ๊กดูข้อมูล

  แผนการป้องกันทุจริต

  039

  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 

  คลิ๊กดูข้อมูล

  040

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน

  คลิ๊กดูข้อมูล

  041

  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

  คลิ๊กดูข้อมูล

  มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

  042

  มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

  คลิ๊กดูข้อมูล

  043

  การดำเนินตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 

  คลิ๊กดูข้อมูล

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-29 16:04:34 น.

โรงเรียนบ้านหนองพิมาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพรญาณี ดีมาก โทรศัพท์: 0935510504 อีเมล์: noon.deemark40@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]