• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วยก่อตั้งวันที่  11  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2482 โดยขุนผจงราช  กำนันตำบลยะวึก  นายจันทร์  ศรีสมบูรณ์  ครูใหญ่โรงเรียนประชาบาลตำบลยะวึก  นายบัว  บุญเชิด  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย  และนายสุรินทร์  ชารีพร  ครูน้อย  ได้เปิดทำการสอนที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นอาคารเรียน  พระอาจารย์แช่มและนายหล้า  ราชสุวรรณใหญ่บ้านโพธิ์ห้วยได้เรี่ยไรเงินจ้างเลื่อยไม้และซื้อหญ้ามุงหลังคา  330  บาท  ตั้งชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลยะวึก  (วัดบ้านโพธิ์ห้วย)  มีนักเรียนทั้งหมด  64  คน  พ.ศ.  2496  บ้านหัววัว หมู่ที่  13  ตำบลเมืองบัว  เข้ามาเรียนโรงเรียนนี้  มีครู  3  คน  โดยนายสุรินทร์  ชารีพร  เป็นครูใหญ่  พ.ศ.  2507  นายบุญยัง  โคตรงาม  เป็นครูใหญ่  ได้ชักฃวนประชาชนชาวบ้านโพธิ์ห้วยและบ้าน  หัววัวร่วมบริจาคทรัพย์และแรงงานสร้างโรงเรียนขึ้นมา  1  หลังในที่ดินของโรงเรียน  คิดเป็นเงิน  8,000  บาท  โดยไม่ได้รับเงินสมทบจากหน่วยงานราชการใด  เมื่อสร้างเสร็จได้ย้ายมาเรียนที่อาคารหลังใหม่  พ.ศ.  2509  เปิดสอนจากชั้น  ป.1-ป.4  พ.ศ.  2511  นายชาย  บุญไทย  เป็นครูใหญ่  อาคารเรียนถูกพายุพัดพังเสียหายจึงย้ายไปเรียนที่ศาลาวัดบ้านโพธิ์ห้วย  พ.ศ.  2512  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางราชการ  จำนวน  90,000  บาทเป็นค่าสร้างอาคารหลังใหม่แบบ  ป.1  ฉ  เมื่อสร้างเสร็จจึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียนอาคารหลังใหม่  พ.ศ.  2518  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  แบบองค์การ  จำนวน  1  หลัง  พ.ศ.  2520  นายอุดม  ซื่อสัตย์  เป็นครูใหญ่  มีจำนวนนักเรียนมากขึ้น  ทางราชการจึงจัดสรรงบประมาณ  จำนวน  120,000  บาท  สร้างอาคารหลังที่  2  แบบ  ป.1  ฉ  ใต้ถุนสูงและและต่อมาได้รับงบประมาณต่อเติมอีก  2  ห้องเรียน  รวม  4  ห้องเรียน  พ.ศ.  2523  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  แบบองค์การ  1  หลัง  5  ทีี่  พ.ศ.  2525  ได้รับจัดสรรนักการภารโรงจำนวน  1  อัตรา  พ.ศ.  2526  ได้เปิดเรียนถึงชั้นป.6  พ.ศ.  2527  ได้เปิดเรียนชั้นอนุบาล  (เด็กเล็ก)  และได้รับงบประมาณ  สร้างอาคารอเนกประสงค์  จำนวน  1  หลังแบบ  สปช.202/2526  พ.ศ.  2528  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มอีก  จำนวน  4  ห้องเรียน  พ.ศ.  2525  ได้รับงบประมาณสร้างถังเด็บนำ้ฝน  แบบ ฝ.33  จำนวน  3  ถัง  และเรือนเพาะชำแบบพ.1  จำนวน  1  หลังและส้วมแบบ สปช.601/26  จำนวน  1  หลัง  2  ที่  พ.ศ.2538  นายสุรชาติ  เอกา  เป็นอาจารย์ใหญ่ได้รับงบประมาณจัดสรรสร้างส้วมแบบ  สปช.601/26  จำนวน  1  หลัง  4  ที่  พ.ศ.  2539  ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ สปช.207/2539  ให้โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย  เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  พ.ศ.  2540  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  จำนวน  4  ห้องเรียน  ราคา  1,700,000  บาท  พ.ศ.  2541  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก  4  ห้องเรียน  ราคา  287,510  บาท  พ.ศ.  2553  วันที่  9  กรกฎาคม  2553  นายนฤชิต  บุญจิตร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย  พ.ศ.  2554  วันที่  11  กุมภาพันธ์  2554  ครบรอบ  72  ปี  คณะศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมอบเงิน  จำนวน  200,000  บาท  เพื่อพัฒนาโรงเรียน  ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องสุขา  9  หลัง  งบประมาณ  350,000  บาท  ได้รับงบประมาณน้ำท่วม  790,000  บาท  ยกอาคาร  ป 1  ฉ  ปูกระเบื้อง ถมดิน  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบล  130,000  บาท  จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนครั้งที่  1  ได้รับงบประมาณ  210,000  บาท  จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนครั้งที่  2  ได้รับงบประมาณ  650,000  บาท  พัฒนาอาคารสถานที่และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  CL:2  ปัจจุบันเปิดทำการสอนจากชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  นักเรียน  จำนวน   199  คน  มีข้าราชการครู  จำนวน  13  คน  พนักงานราชการ  จำนวน  3  คน  ครูยกผลสัมฤทธิ์      วิทยาศาสตร์  จำนวน  1  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน  1  คน  นักการภารโรง  SP2  จำนวน  1  คน  รวมทั้งหมด  20  คน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-24 15:23:21 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590118 อีเมล์: pohuay@hotmail.com.
เว็บมาสเตอร์:: นายประสิทธิ์ ปะทะวัง โทรศัพท์: 0815843715 อีเมล์: pprasit_tpm@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]