• แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 •                  

  แผนพัฒนา โรงเรียนคุณภาพ

   

                          โดยมีเป้าหมาย คือ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบ ที่มีความพร้อมในการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นการสร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง  สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้พัฒนาอย่างเต็มที่ โรงเรียนกลายเป็นศูนย์รวม หรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน คนในชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ตลอดจนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน  นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะที่จำเป็นต่อการธำรงตน ดำรงชีวิตในการเป็นพลเมืองไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

  แผนงานที่ ๑ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

  ๑.๑ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน

  ๑.๒ พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

  ๑.๓ จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถเรียนรู้ตาม ศักยภาพของตนเอง

  ๑.๔ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง หลากหลาย ตาม ความถนัด ความสนใจภายใต้หลักธรรมมาภิบาล และสิทธิเด็ก

  ๑.๕ ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน และกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

  ๑.๖ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ดนตรีกีฬา สุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต และเป็นผู้ มีบุคลิกภาพที่ดี ปลอดจากสารเสพติด

  ๑.๗ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกสาธารณะ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบสาน ภูมิปัญญาไทยศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย

  ๑.๘ เสริมสร้างทักษะการดำรง ชีวิต พึ่งตนเอง มีทักษะในการทำงานและมีเจคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

  แผนงานที่ ๒ พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ การวิจัย และนวัตกรรม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ

  ๒.๑ พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในโรงเรียน ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม ร่มรื่น เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนและชุมชน

  ๒.๒ พัฒนาห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย ตอบสนองและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียนและชุมชน

  ๒.๓ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนให้เพียงพอเหมาะสม เกิดประโยชน์เอื้ออำนวยต่อบุคลากรใน โรงเรียนและชุมชน

  ๒.๔ จัดหา ผลิต และวิจัย และ พัฒนา สื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยีให้เพียงพอตามความต้องการและจำเป็นในการพัฒนาผู้เรียนและชุมชน

  แผนงานที่ ๓ เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ

  ๓.๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

  ๓.๒ พัฒนาครูให้มีการแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์และสร้างองค์ความรู้ จนสามารถนำไปใช้ในการจัดการ เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมโครงการพัฒนาครูในรูปแบบต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาตนเองเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ

  ๓.๔ พัฒนาครูให้ใช้การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  ๓.๕ พัฒนาครูในด้านการผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก โรงเรียนเพื่อนำมาใช้พัฒนาผู้เรียน

  ๓.๖ พัฒนาครูให้สามารถ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ

  ๓.๗ พัฒนาครูให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

  แผนงานที่ ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

  ๔.๑ พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

  ๔.๒ ปรับปรุง พัฒนา ระบบ สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร ให้ทันสมัยเอื้อต่อการบริหารอย่างมีคุณภาพ

  ๔.๓ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก

  ๔.๔ โรงเรียนบริหารการเงินโดยระบบการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

  ๔.๕ ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

  ๔.๖ ส่งเสริมให้มีการนิเทศ กำกับติดตาม การรายงาน และการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง

  ๔.๗ ปรับปรุงโครงสร้าง ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน ครอบคลุม ทันสมัย

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-24 15:23:21 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590118 อีเมล์: pohuay@hotmail.com.
เว็บมาสเตอร์:: นายประสิทธิ์ ปะทะวัง โทรศัพท์: 0815843715 อีเมล์: pprasit_tpm@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]