โรงเรียนบ้านปราสาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านปราสาทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน  ๒๔๗๘  แยกจากโรงเรียนสนิทราษฎร์วิทยาคม  ตำบลท่าตูม  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  โดยอาศัยศาลาวัดปทุมศิลาวารีเป็นสถานที่เรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.๓ - ป.๔

            วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๗๙ นายแต้ม บุราคร มาเป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๙๑  คน  วันที่  ๑  กันยายน  ๒๔๙๕  นายคำหาญ  พูนสุข  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน

              วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๔๙๙  คณะครูและผู้ใหญ่โรงเรียนบ้านปราสาท บ้านกระสัง  และประชาชน  ร่วมมือกันปลูกสร้างอาคารชั่วคราว บริเวณที่ดินของโรงเรียน  แยกจากศาลาวัด ตั้งแต่วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๔๙๙  เป็นต้นมา

              วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๑๙ ได้แต่งตั้งนายทา อ่อนอกเป็นครูใหญ่โรงเรียน

              วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๒๑  แต่งตั้งนายอร่าม  แข่งขัน  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

              วันที่  ๑๙  มีนาคม  ๒๕๒๒  ทางราชการให้โรงเรียนเปิดขยายชั้นเรียน จากชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เปิดทำการสอน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔  ตั้งแต่  วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๒๒  มีครูทั้งสิ้น  ๔  คน  จำนวนนักเรียน  ชาย  ๘๐  คน  หญิง  ๑๗๑  คน

            วันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๒๒  ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณเพื่อสร้างโรงฝึกงานแบบ  ๓๑๒  เป็นเงิน ๙๔,๘๐๐ บาท จำนวน ๑ หลัง วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม จำนวน ๑  หลัง  แบบ  ๔๐๑/๕  ราคา  ๒๕,๐๐๐  บาท

           วันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๒๔  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.๑ ฉ  จำนวน  ๑  หลัง  ๓  ห้องเรียน  สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๗  มกราคม ๒๕๒๕ งบประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ บาท

            วันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๒๕  คณะครูและชาวบ้านปราสาท  กระสัง  ได้ทำบุญตักบาตรเพื่อความสิริมงคลแก่อาคารเรียน  และร่วมบริจาคเงินเพื่อติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเรียนได้เงินทั้งสิ้น  ๖,๗๙๐  บาท

              วันที่  ๙ มกราคม  ๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ เพิ่มอีก ๒  ห้อง งบประมาณ  ๒๕๘,๘๐๐ บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๒๗  ขณะนั้นมีครูประจำการ  ชาย  ๕  คน  หญิง  ๕  คน  รวม  ๑๐  คน  มีนักเรียนชาย  ๙๒  คน  นักเรียนหญิง  ๑๒๕  คน  รวมทั้งสิ้น  ๒๑๗  คน  ในปีการศึกษานี้ได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กเป็นปีแรก  ผู้ปกครองนักเรียนได้บริจาคโต๊ะ  เก้าอี้เด็กเล็ก  จำนวน ๓๐ ชุด ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ผู้ปกครองนักเรียนมอบชุดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นจำนวน ๔ ชุด

             ปี พ.ศ.  ๒๕๓๐ ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคเสื่อน้ำมัน คิดเป็นมูลค่า ๑,๔๐๐ บาท สร้างที่อาบน้ำคิดเป็นเงิน ๑,๐๐๐  บาท 

             วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๓๑  โรงเรียนได้รับจัดสรรอัตรานักการภารโรง  จำนวน  ๑  อัตรา  และบรรจุ นายอ้วน  ทรงพระ เข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๑ ขณะนี้โรงเรียนมีครูชาย       ๗  คน  หญิง  ๓  คน รวม  ๑๐  คน นักการภารโรง  ๑  คน  นักเรียนชาย  ๙๖  คน  หญิง  ๑๐๐ คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น  ๑๙๖  คน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงชั้นประถมศึกษา  ๖  ร่วมกันบริจาคเงินสร้างถังซีเมนต์สำหรับทำประป่าในโรงเรียนจำนวน  ๑  ถัง  สิ้นค่าก่อสร้าง  ๑๓,๖๙๕  บาท

              วันที่  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๓๖  โรงเรียนได้รับการจัดสรรโทรศัพท์ ๑ หมายเลข  คือ    ๐๔๔-๕๙๑๒๒๔  งบประมาณ  ๓,๗๐๐  บาท

              วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๓๖  นายอร่าม แข่งขัน อาจารย์ใหญ่เกษียณอายุราชการนายสมัย ผลโพธิ์  เป็นผู้รักษาราชการแทน ต่อมาแต่งตั้งย้าย  นายสุรพล  พิงคานนท์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

              วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๓๗  ทางราชการได้แต่งตั้งย้าย นางจำลองลักษณ์  ทิพยบุญ  และทางราชการได้จัดสรรงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน  เป็นเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วม  แบบ  สปช.๔๐๑/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  เป็นเงิน  ๙๐,๐๐๐  บาท  และได้รับจัดสรรงบประมาณพิเศษซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ  จำนวนเงิน  ๗๒,๐๑๓  บาท 

              วันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๒  แต่งตั้งย้าย  นายภูมิพันธ์  จันทร์เพ็ญ  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนี้

              วันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๔๓  ชาวบ้านปราสาท  กระสัง  สระทลา  ได้ร่วมกันจัดทำผ้าป่าเพื่อจัดซื้อและสร้างห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ห้อง คอมพิวเตอร์จำนวน  ๔ เครื่อง โทรทัศน์สี ๒๙ นิ้ว จำนวน๑ เครื่องพัดลมติดฝาผนัง  ๔  เครื่อง 

              วันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๔๗  ได้รับงบประมาณเพื่อสร้างโรงสวนผักกางมุ้ง  ๑  หลัง  เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมเป็นจำนวนเงิน  ๒๐๙,๐๐๐  บาท

              พ.ศ. ๒๕๕๐ นายกิตติศักดิ์  พริ้งศิรินันทกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวพีได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท จนถึงปัจจุบัน

              พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศมอบสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนเป็นจำนวนเงิน   ๕๐,๐๐๐  บาท

             พ.ศ.๒๕๕๑ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทมิตซุยประเทศไทย จำกัด สร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียน  เป็นจำนวนเงิน   ๘๐๐,๐๐๐   บาท

              พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านปราสาทสร้างห้องน้ำ มูลค่า ๓๐,๐๐๐  บาท

             ในปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐  บาท

             ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ได้รับงบประมาณคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน PCL 10 Type 1 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ มูลค่า ๓๕๐,๐๐๐ บาท

             ปีการศึกษา ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านปราสาทเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีบุคลากรชาย ๔ คน หญิง  ๕  คน ช่างครุภัณฑ์  ๑  คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น  ๑๐  คน  นักเรียนชาย  ๖๓  คน  นักเรียนหญิง  ๗๑  คน รวม  ๑๒๔  คน โดยมีภาระหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่บุตรธิดาของชาวบ้านปราสาทและดำเนินการบริหารจัดการตามกระบวนการของทางราชการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สนองนโยบายตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาคิ      

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-29 14:57:30 น.

โรงเรียนบ้านปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-591224 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทิพวรรณ รสหอม โทรศัพท์: 0890316695 อีเมล์: tippawan_puy51@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]