โรงเรียนบ้านปราสาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กในวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

  ๒.  จัดการเรียนรู้โดยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ และจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด  สวยงาม  น่าอยู่  ปลอดภัย  เอื้อต่อการเรียนรู้

  ๓.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  มีวินัย  มีความรับผิดชอบและพัฒนาสุขภาพอนามัย

  ๔.  พัฒนาการบริหารจัดการโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  โดยให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

   

  เป้าประสงค์

            ๑.  ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ

            ๒.  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา

            ๓.  นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพเพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเชี่ยน

            ๔.  โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-29 14:57:30 น.

โรงเรียนบ้านปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-591224 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทิพวรรณ รสหอม โทรศัพท์: 0890316695 อีเมล์: tippawan_puy51@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]