โรงเรียนบ้านยางกระจับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •     ๑. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้สามารถรองรับยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษารอบ 2 คือ เน้นคุณภาพ โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กในวัยเรียนอย่างทั่วถึงโดยท้องถิ่นมีส่วนร่วม

      ๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมดุลทั้งด้านร่างกาย คุณธรรมนำความรู้ มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและเป็นพลเมืองโลก  โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและยึดมั่นระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

      ๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสนับสนุน  ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

      ๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะสู่มาตรฐานวิชาชีพ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

      ๕. บริหารจัดการโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 15:36:17 น.

โรงเรียนบ้านยางกระจับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-069140 อีเมล์: yangkrachab@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิติยา เติมสุข โทรศัพท์: 0634486976 อีเมล์: kaikai2558poo@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]