โรงเรียนบ้านเหล่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
   1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
   2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
   3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
   4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุ ผลคิดเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
   5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
   6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
  2. พัฒนาด้านการจัดการศึกษา

  2.1  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

  2.2  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

         ประสิทธิผล

  2.3  คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิธิภาพ

         และเกิดประสิทธิผล

  2.4  จัดหลักสูตรา กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง

         รอบด้าน

  2.5  จัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตาม

         ศักยภาพ

  2.6  มีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

   

   

  1. พัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  3.1  ส่งเสริม สนับสนุน ให้เรียนเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

   

      ๔. พัฒนาด้านอัตลักษณ์ของโรงเรียน

  4.1  พัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่

          กำหนดขึ้น

   

       ๕. พัฒนาด้านมาตรการส่งเสริม

  ๕.๑  จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

   

  เป้าประสงค์

  แผนยุทธศาสตร์มีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาระบบวางแผนและบริหารจัดการ

  ระบบการเรียนการสอน และระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-12 14:55:57 น.

โรงเรียนบ้านเหล่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590051,0885109890 อีเมล์: santikumchoo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐธิดา บุญเจือ โทรศัพท์: 0848304829 อีเมล์: Nutthida2522@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]