โรงเรียนบ้านอาคุณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 


 • แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

           คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ "ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน”

            กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”


  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

           การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ข้อมูลพื้นฐาน

  O1 : โครงสร้างหน่วยงาน https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1032650250&page=structure
  O2 : ข้อมูลผู้บริหาร  http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1032650393&page=management
  O3 : อำนาจหน้าที่  http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1032650393&page=aboutus
  O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน  https://drive.google.com/drive/folders/1kcCUgfIXz65-MZAFRFvwIxMXchOClJ00?usp=sharing
  O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1032650393&page=customer
  O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1032650250&page=law

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์  https://data.bopp-obec.info/emis/news/index_3.php?Type_ID=&School_ID=1032650393

  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

  O8 : Q&A  https://data.bopp-obec.info/web/index_contactus.php?School_ID=1032650393

  O9 : Social Network  https://web.facebook.com/groups/1486617411647018/?ref=bookmarks

  แผนการดำเนินงาน

  O10 : แผนดำเนินการประจำปี   http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1032650393&page=plan
  O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน https://drive.google.com/file/d/1TBbQrnwqDSXFfXQag2DB4z5W8va4wBFm/view?usp=sharing
  O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://drive.google.com/file/d/1_llS-FvVWUbN0YT49NOJAsw5mBplEKqh/view?usp=sharing 
            รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา https://drive.google.com/file/d/1uvEzm0m6ZzcriKqtECZnZP_kT5SgK1Tb/view?usp=sharing

  การปฏิบัติงาน

  O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน  http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1032650393&page=work
  O14 : มาตรฐานการให้บริการ    https://drive.google.com/file/d/1ibGthLO4k_3S6wg7ezbBCRWX7AtGl0P9/view?usp=sharing                                                                         O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   https://drive.google.com/file/d/1ZzRkZrHX-z38H6jqPXR3BJd-VuW-Z8Sx/view?usp=sharing                                                                   O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1032650393&page=survey

  O17 :http://1.179.157.218/smss/BANAKHUN

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี https://drive.google.com/file/d/1L8PnUMQh1AbzrOHAq2uQ0SObLnvkIzHi/view?usp=sharing
    https://drive.google.com/file/d/1qe-dtsdYIXhEgzagaiXs4y_lejKk1vUh/view?usp=sharing
  O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  https://drive.google.com/file/d/12EYfRmZO5WGOkyebIrHkP1iOd_4RjJ2J/view?usp=sharing
  O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี https://drive.google.com/file/d/11SwBYVZx_CbtLr98usERg0DvF-fHSN-c/view?usp=sharing

  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ   https://drive.google.com/file/d/1ePjqskpF4fz-U_ryb_EfP__m8Tqzk8L8/view?usp=sharing
  O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://drive.google.com/file/d/1xf9zk_WWR8bfa41166b2K9oXr0TpnWiv/view?usp=sharing                           ประกาศจัดซื้อ https://drive.google.com/file/d/1rscPgIGubHw4V7JgqTVpj1KOsWWp8oS4/view?usp=sharing

  O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  https://drive.google.com/drive/folders/1SJTszByDJN7Q3mU9oQRv0CZb-dJCogEI?usp=sharing

  O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  https://drive.google.com/drive/folders/1GilRFP1_Ety8AtyNaW7EKPZ44guWZhqB?usp=sharing

  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   https://drive.google.com/file/d/1zfnWzGUBXwUbAkIDAXfwUexh4558d9v7/view?usp=sharing
  O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล https://drive.google.com/file/d/1R2m8-ks72lR7Hi07LD-ONSsEdUr7V2CN/view?usp=sharing
  O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  https://drive.google.com/drive/folders/1KyHCSXqlTddscYclUfBteznwssa2reOB?usp=sharing
  O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  https://drive.google.com/file/d/1xwZdmmduIcGms1Uie1DbBNM9uVgg1QH0/view?usp=sharing

  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต https://drive.google.com/file/d/1RyZywaw5HpI6iyA1E1GqUEulp29ARO6W/view?usp=sharing
  O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต   http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1032650393&page=contact 
  O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี https://drive.google.com/drive/folders/1C6f0sTwnXFuJuHKeIGYEtIS9N3YPQXNN?usp=sharing

  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  https://data.bopp-obec.info/web/index_contactus.php?School_ID=1032650393
  O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://web.facebook.com/groups/1486617411647018/?ref=bookmarks

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร https://drive.google.com/file/d/1YWzqVIl2_czX6CVUNuuXk_kaKPIkFY3i/view?usp=sharing
  O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร https://drive.google.com/file/d/1LZ9Ww4nwwiCjGww6kJRiotFZxtftytKm/view?usp=sharing

   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  https://drive.google.com/file/d/1YsSKMkzkL90NaZrLHw-UKDQ8zEJFezQM/view?usp=sharing
  O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต  https://drive.google.com/file/d/11nP9CYr705E5dhR_6korNPNX7nl71AX0/view?usp=sharing

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร https://drive.google.com/file/d/1p6s3n-gw4_knoVAXQrc78cSArzqARBXU/view?usp=sharing

  แผนการป้องกันทุจิตร

  O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี https://drive.google.com/file/d/1mF4MPY6i9fc_LBtMHS_XkZrF_Cgwe_kR/view?usp=sharing
  O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน https://drive.google.com/file/d/1ozAa6keT8AsJR8tDDfSvPJkJ6v6FeVwI/view?usp=sharing
  O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  https://drive.google.com/file/d/1TboKEgm-x-eYwBtlJwJkHdIZBaI_udLU/view?usp=sharing

  มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

  O42 : มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน  https://drive.google.com/file/d/1kjPuiYXwR4EFC1FrDvl1IiUgLZYzW-kr/view?usp=sharing

  O43 : การดำเนินตามมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน https://drive.google.com/file/d/1cRWCi8PTSe0XkPn7zfahAajchBFMBf1S/view?usp=sharing

  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

           คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ "ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน”

            กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”


  แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

           การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  ข้อมูลพื้นฐาน

  O1 : โครงสร้างหน่วยงาน https://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1032650393&page=structure
  O2 : ข้อมูลผู้บริหาร  http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1032650393&page=management
  O3 : อำนาจหน้าที่  http://data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1032650393&page=aboutus
  O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน  https://drive.google.com/drive/folders/1kcCUgfIXz65-MZAFRFvwIxMXchOClJ00?usp=sharing
  O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-29 00:06:27 น.

โรงเรียนบ้านอาคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 0872559170 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พิสมัย ตลับทอง โทรศัพท์: 0872559170 อีเมล์: pitsamai@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]